Nedskräpning

Tänk på att du tar med dig skräpet när du haft utflykt och fikat i naturen! Vi har alla ett ansvar att se till att det är rent och snyggt omkring oss.

Nedskräpning i naturen

Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmännheten har tillträde eller insyn till, så står det i miljöbalkens lagtext. Nedskräpning räknas som miljöbrott.

Ditt grovavfall, till exempel din gamla soffa tar du självklart med dig till någon av återvinningscentralerna i kommunerna. Återvinningscentralernas öppettider ser du via länken till höger. 

Om du ser att det någonstans är nedskräpat med stora volymer skräp eller skräp som kan innehålla farliga kemikalier så kan du kontakta oss. Du behöver i så fall ange exakt plats där skräpet finns. Det bästa är om du kan markera platsen på en karta och skicka eller lämna till oss. Du ska även berätta vilken typ av skräp som finns på platsen. Vi gör sedan en bedömning av om klagomålet är befogat. Den som skräpat ned kommer att kontaktas och uppmanas att städa.

Nedskräpning på tomtmark

Det är du som fastighetsägare som ska hålla ordning på din tomt. Enligt plan- och bygglagen ska tomter hållas i vårdat skick. Om du har synpunkter på om en tomt är nedskräpad så kontaktar du kommunen där du bor. Det är oftast bygglovkontor eller stadsbyggnadsavdelning som ansvarar för nedskräpningsärenden på tomtmark.

Nedskräpning på allmän plats eller inom kommunägt park- och naturområde

Kommunen har normalt ansvaret för att se till att det inte är nedskräpat på allmän plats inom detaljplanelagt område. Om du anser att det är nedskräpat på allmän plats så kontaktar du din kommun, oftast tekniska förvaltningen eller samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skrotbilar

Ägaren av en skrotbil är alltid ansvarig för sin egendom. På tomtmark är det tomtägaren som har ansvaret för ordningen på tomten. Kommunen eller Miljösamverkan kan förelägga ägaren att frakta bort skrotbilen alternativt förvara den på ett säkert sätt. Men innan bilen tas bort måste bilägaren få chansen att själv hämta bilen. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort en skrotbil blir ägaren ersättningsskyldig för detta.