Sto med föl står i en hage och tittar på fotografen.

Hästar

Det blir allt vanligare att hästar finns i stadslika miljöer. Det innebär att fler människor kan komma i kontakt med hästar.

Hästhållning i Sverige

Hästen har stor betydelse för människors rekreation och välbefinnande, näst efter fotboll är ridning den största ungdomssporten. Sverige är idag ett av Europas hästtätaste länder, nästan tre fjärdedelar av antalet hästar finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden. Men hästhållningen är också viktig för landsbygdens utveckling.

Planerar du att flytta ut på landet?

I utpräglad landsbygdsmiljö får man räkna med att det kan finnas hästar i närområdet. Planerar du att flytta ut på landet är bra att tänka igenom några frågeställningar, till exempel:

 • Är du eller dina barn allergiska mot hästar?
 • Hästar luktar.
 • Det blir gödsel från hästarna. Gödseln luktar men måste också kunna förvaras på ett bra sätt ur miljösynpunkt.
 • Både hästar och gödsel kan dra till sig flugor.
 • Ett visst buller kan också förekomma från hästarna eller från stall.

Hästar i stadslika miljöer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det är 200 meter mellan stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Detta avstånd ska vara en utgångspunt för vidare utredning. En bedömning av vad som är rimligt avstånd ska göras i varje enskilt fall. Det finns platser i Sverige där domstolen har godkänt att avståndet mellan hästhållningen och närmaste bostad är 20 meter.

Om du är hästägare kan du göra det här för att minska allergener och lukt från hästarna

 • Ha skyddande vegetation och/eller topografi (kulle, höjd, berg) mellan hästverksamheten och bebyggelsen.
 • Om det är möjligt så undvik att placera bostäder i den förhärskande vindriktningen från hästverksamheten.
 • Om stallbyggnaden har mekanisk ventilation kan uteluften från stallet filtreras och allergen avskiljas från uteluften.
 • Se till att ridvägar och hästhagar så långt det är möjligt är åtskilda från annan bostadsbebyggelse.

Om du är hästägare kan du göra det här för att minska lukten från gödsel och minska problemen med flugor

 • Gödselstaden placeras under tak eller inomhus.
 • Samla in gödsel från hästhagen regelbundet och förvara i övertäckt gödselstad (övertäckning kan ske med spån).
 • Ventilation/utluftsdon från stall placeras åt det håll där människor inte vistas eller bostäder finns.
 • Separera hästhagar och ridvägar från bostäder. 

Planerar du att ha häst i detaljplanelagt område?

Då måste du ansöka hos oss om att få ha häst i ditt område. Du behöver informera dina grannar att du vill ha häst i området. Du ska se till att få dina grannars underskrift att de blivit informerade.