Traktor med spridare, sprider bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel

För dig som är lantbrukare eller har marker som behöver sprutas med bekämpningsmedel är det många detaljer att tänka på. Du ska bland annat föra journal över den besprutning du gör, kemikalierna måste förvaras på rätt sätt och du ska ha en förteckning över vilka kemikalier du använder.

Ett bekämpningsmedel måste vara godkänt av Kemikalieinspektionen för att få säljas i Sverige. För att få använda bekämpningsmedel yrkesmässigt måste du ha behörighet. Läs mer om hur du får denna behörighet på länsstyrelsens webb.

Föra journal

Om du använder bekämpningsmedel av klass 1 eller 2 så måste du föra journal. Av  journalen ska det bland annat framgå:

 • vid vilken tidpunkt besprutningen skett,
 • var du sprutade,
 • vilket bekämpningsmedel du använde,
 • vilken dos du använde,
 • vilken gröda du besprutade,
 • vind- och väderleksförhållanden när du besprutade,
 • vilka skyddsavstånd du höll till omgivningen,
 • vilka försiktighetsmått du iakttog till skydd mot miljöpåverkan.

Förvaring av bekämpningsmedel

Här följer några generella regler kring förvaring av kemikalier. De ska förvaras:

 • oåtkomligt för barn och obehöriga,
 • åtskilt från andra produkter som foder, livsmedel och explosiva varor,
 • i avloppslöst utrymme, tätt golv med tröskel så att spill kan samlas upp,
 • i ventilerat utrymme samt frostfritt,
 • i originalförpackning,
 • väl skyltade, så att utrymmet lätt kan hittas vid till exempel brand,
 • i ljust utrymme och i god ordning, för att undvika misstag.

Tänk på att emellanåt, helst en gång om året, rensa bort utgångna preparat.

Om du bara lagrar mindre mängder bekämpningsmedel åt gången kan en frysbox med lås fungera som en bra förvaring. Har du däremot större mängder kan det vara bra att ha bekämpningsmedlena i en särskild byggnad (sprutbod) eller i ett avskilt utrymme i en annan byggnad.

Uppdaterad förteckning

Enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll  ska det finnas en uppdaterad förteckning. Den ska bland annat innehålla:

 • produktens namn,
 • omfattning och användning,
 • produktens hälso- och miljöfarlighet,
 • produktens klassificering.

Förteckningen kan vara i form av en pärm där säkerhetsdatabladen sätts in tillsammans med aktuell lagerhållning. Pärmen ska du ha lättillgänglig.