Bild på gödselspridning med traktor.

Sprida gödsel

Olika typer av gödsel måste spridas enligt de regler som finns för varje gödseltyp. Du måste hålla reda på flera olika saker, till exempel:

  • var du ska sprida gödslet; inom detaljplanelagt område eller inom annat tätbebyggt område eller inom 100 meter från något av dessa områden
  • inom eller utanför nitratkänsligt område
  • var du får sprida.

 

Lokala regler

I detaljplanelagt område eller annat tätbebyggt område eller inom 100 meter från något av dessa områden måste du ansöka hos oss om att få sprida gödsel eller slam.

Nitratkänsligt område

Hela Skövde kommun och större delen av Falköpings kommun finns inom nitratkänsligt område. I bilaga 1 och 3 till föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser västnäring (SJVFS 2004:62) kan du läsa mer om vilka församlingar i Faköpings kommun som ingår i det känsliga området.

I Hjo ingår församlingarna i Mofalla, Fridene och Korsberga i nitratkänsligt område. I Tibro är det Tibro församling som ingår i det nitratkänsliga området. 

På Jordbruksverkets webbplats finns en beskrivning och en karta över vilka församlingar som ingår i det nitratkänsliga området.

Viktiga datum att känna till

1 augusti–31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

1 oktober–31 oktober får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst 1 meter utan stödvägg, som till exempel djupströbädd. På obevuxen mark ska gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom tolv timmar.

1 november–28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.

Var får jag sprida gödsel inom nitratkänsligt område?

Stallgödsel, mineralgödsel och andra organiska gödselmedel ska spridas på åkermark och får alltså inte spridas så att de kommer utanför åkern.

Du får inte sprida gödsel:

  • på ängs- eller betesmark om det kan skada natur- och kulturvärden
  • på vattenmättad eller översvämmad mark
  • på mark som täcks av snö
  • på mark som är frusen närmare än 2 meter från åkerkant som gränsar till sjöar och vattendrag
  • om marken lutar mer än 10 % mot vattendraget eller sjön.

 

Utanför nitratkänsligt område

Hela Karlsborgs kommun är utanför nitratkänsligt område. Delar av Falköping, Hjo och Tibro kommuner hamnar utanför det nitrakänsliga området.

1 december–28 februari ska stallgödsel eller organiska gödselmedel som sprids brukas ner inom 12 timmar. Med bruka ner menas att gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt. Detta beror på att det annars finns risk att en stor del av växtnäringen förloras genom ammoniakavdunstning eller att gödseln hamnar i vattendrag vid regn och vårflod. Gödsel som brukas ner binds däremot i hög grad i jorden.

Var får jag sprida gödsel utanför nitratkänsligt område?

Stallgödsel, mineralgödsel och andra organiska gödselmedel ska spridas på åkermark och får alltså inte spridas så att de kommer utanför åkern. Du får inte sprida gödsel på ängs- eller betesmark, om det kan skada natur- och kulturvärden. Sällsynta ängsväxter är till exempel känsliga för gödsling eftersom de då konkurreras ut av andra växter.