Kontrollrapporten kan visa att det inte fanns några brister. Om det fanns brister så är de uppräknade i rapporten.

Effektiv livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollerna ska finnas till för konsumenterna, som ska känna sig trygga med maten.

Efter kontrollen får livsmedelsföretagaren en kontrollrapport. Rapporten redovisar vilka lagstiftningsområden som vi har kontrollerat och om företaget hade brister eller inte. Områdena som vi kontrollerar är framtagna av Livsmedelsverket. Vi går inte igenom alla områden vid varje kontrolltillfälle utan vi väljer att fokusera på några områden. Inom en treårsperiod har vi gått igenom alla lagstiftningsområdena.

Mindre brister kan åtgärdas genast

Oftast är företagarens hantering okej ur konsumentsynvinkel, det vill säga företagaren levererar säkra livsmedel enligt lagstiftningens mening. Det kan finnas mindre brister som företagaren åtar sig att rätta till genast. Det leder inte till något föreläggande om att åtgärda bristerna.

Det ska vara tryggt för konsumenten

Ibland finns det större brister som företagarna, för att leverera säkra livsmedel måste åtgärda. Då blir noteringen på kartan över livsmedelsanläggningar "Med anmärkning".  Tiden företagaren får på sig att åtgärda bristerna kan variera, beroende på bristens art och omfattning. När företagaren har åtgärdat bristerna gör vi en ny kontroll och är åtgärderna tillräckliga, så att företagaren kan leverera säkra livsmedel, blir markeringen på kartan "Utan anmärkning".