Värmepumpar

Det finns många olika typer av värmepumpar. De hämtar värmen från olika material, till exempel

  • bergvärme
  • luftvärme
  • värme från jord, grundvatten eller sjö.

Innan du börjar att gräva eller borra för att installera en värmepump behöver du anmäla eller ansöka till oss. Den enda typen av värmepump du inte behöver anmäla är luftvärmepump.

Ska du installera en luftvärmepump?

För att installera en luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan. Ljud från luftvärmepumpar kan ofta upplevas som störande för grannar, särskilt i områden där husen står tätt och tomterna är små. Då är det viktigt att du tänker på att ha en god dialog med dina grannar. Du behöver berättar vad du kommer att installera. Tänk på luftvärmepumpens placering i förhållande till dina grannar. Om vi får in klagomål på att din luftvärmepump bullrar för mycket så kan vi behöva göra mätningar på plats.

Om ljudnivån överskrider de riktvärden som finns så är det till dig som fastighetsägare som vi kommer att ställa krav. Du kommer även att få betala för den tid som vi lägger ner på klagomålet.  I instruktionsboken till din luftvärmepump brukar det framgå vilken ljudnivå som luftvärmepumpen har.

Här är det förbjudet att installera berg- eller ytjordvärmepump

Inom primär skyddszon för kommunala vattentäkter eller inom en radie på 100 meter från en kommunal vattentäkt utan fastställt skydd är det inte tillåtet att installera bergvärme eller ytjordvärme.

I de här områdena kräver vi extra försiktighetsåtgärder när du installerar berg- eller ytjordvärmepump

  • Inom sekundär skyddszon för kommunala vattentäkter eller inom en radie på 100 till 900 meter från en kommunal vattentäkt utan fastställt skydd. Om det finns vattenskyddsföreskrifter som har strängare krav så är det de kraven som gäller.
  • Områden med sedimentär berggrund.
  • Andra känsliga områden, till exempel strandskyddade områden, naturreservat, Natura 2000-områden eller andra värdefulla naturområden.

Det här ska du skicka med i din anmälan eller ansökan

  • Blanketten där du uppger administrativa och tekniska detaljer om din fastighet och om vad du ska installera.
  • Signerade skyddsföreskrifter för rätt kommun. Med din signatur lovar du att följa försiktighetsmåtten.
  • En situationsplan i en skala som är lämplig för fastigheten och vad du ska installera. Vi hjälper dig gärna med en enkel situationsplan. Kontakta i så fall vår kundtjänst.
  • Om dina grannar har egna dricksvattentäkter så ska du skicka med en förteckning över de grannfastigheter med egna brunnar inom 100 meter.

Du får betala en avgift för anmälan och ansökan

För 2017 är det de här avgifterna som är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun. Avgiften är momsbefriad.

  Avgift 

Utanför skyddsområde för kommunal vattentäkt eller utanför område med sedimentär berggrund, med en effekt mindre än 100 kW

1432 kr

Inom skyddsområde för kommunal vattentäkt eller inom område
med sedimentär berggrund, med en effekt mindre än 100 kW

1910 kr
En värmepump för en uttagen effekt på 100 kW till 10 MW 3820 kr

Undvik att få miljösanktionsavgift

Om du genomför en installation av en värmepump utan att ha gjort en anmälan eller lämnat in en ansökan till oss, kan du få betala en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Ska du inte längre använda din cistern?

Det är vanligt att en värmepump ersätter ett annat uppvärmningssystem, som till exempel en panna för eldningsolja. Det finns bestämmelser för cisterner som inte längre används. Läs mer under ”Kemikalier och cisterner” till vänster.

Mer information

Kontakta gärna vår kundtjänst om du har frågor om värmepumpar. Har du frågor som rör olika värmeanläggningars teknik, effektivitet och ekonomi kontaktar du kommunens energirådgivare. Länkar till kommunernas energirådgivare finns under "Relaterad information".