En tallrik med dagens lunch, lax och potasis. Ytterligare en tallrik med sallad. till detta ett glas vatten och bröd med smör.

122 av 129 kontrollerade livsmedelsverksamheter utan anmärkning

Under fyra veckor i april kontrollerade vi livsmedelshanteringen vid butiker, förskolekök, tillagningskök vid skolor, restauranger och caféer samt hos tillverkare av animaliska livsmedel.

Resultat

Hos de flesta verksamheter som vi kontrollerade noterade vi att temperaturer som uppmättes i kylar och frysar låg inom rekommenderade temperaturintervall och att de har fungerande rutiner för temperaturkontroll.

Hos några ställen har vi konstaterat att det inte fanns någon fungerade termometer för att utföra temperaturkontroller vid ankomst av kylda och frysta varor. De saknade även kunskap om att den kontrollen är en viktig del av hela kylkedjan. Hos några mottagningskök noterade vi att ingen temperaturkontroll utfördes på ankommande varm mat.

Vid våra kontroller såg vi att de flesta verksamheter har bra rutiner och goda kunskaper om hantering av allergener så att kunderna får rätt information om maten.

Verksamheterna har goda rutiner kring personlig hygien och lokalernas utformning är anpassade så att personalen kan arbeta förebyggande för att förhindra att Norovirus hamnar i maten.

Vi har sett att tidigare informationsinsatser/kontroller har gett resultat när det gäller material i kontakt med livsmedel. Verksamheternas medvetenhet har ökat om riskerna med olämpligt förpackningsmaterial.

Hos alla butiker har vi sett att de har fungerande rutiner för handtvätt, rengöring av lokaler och utrusning. Resultatet av rengöringsproverna med ATP-mätare av händer visade stora skillnader mellan uppmätta värden före och efter handtvätt. Enligt mätningarna vid dessa kontroller så tog en handtvätt i genomsnitt bort 93,2 % av ATP/AMP (organiskt material och levande celler såsom bakterier) på händerna. Totalt gjorde vi 10 prover. Resultatet diskuterades med personalen på plats. 

Hos förskoleköken, tillagningsköken för skolor, restauranger och caféer noterade vi att vid några ställen är dörrar och portar inte täta.

Vår kontroll har gjort nytta när vi har varit ute hos mindre verksamheter och vi har fört en dialog om de kontrollområden som vi har kontrollerat (se faktaruta). Detta har lett till att verksamheterna har åtgärdat brister och konsumenterna kan känna sig trygga med den mat de äter.