En rad med grisar står och äter i matrännan.

13 större lantbruk med tillståndsplikt har kontrollerats

Nya EU-regler ställer större krav på vissa branscher, till exempel större svin- och fjäderfäanläggningar. Så kallade BAT-slutsatser (BAT = Best Available Technique = Bästa tillgängliga teknik) har införts i Sverige som bindande generella föreskrifter i industriutsläppsförordningen.

De tillståndspliktiga verksamheterna har många djur och omfattas av fler bestämmelser än de flesta andra lantbruk. Dels ska de uppfylla särskilda villkor som länsstyrelsen beslutat om, dels har de större krav på sig när det gäller egenkontroll. De har också krav på att lämna in en miljörapport. En kontroll av en tillståndspliktig verksamhet inkluderar följande:

  • Ordinarie tillsyn – bland annat kontroll av gödselhantering, hantering av växtskyddsmedel, avfallshantering och diverse dokumentation.
  • Animaliska biprodukter – kontroll av förvaring och transport av kadaver samt användning av gödsel som innehåller animaliska biprodukter.
  • Förbränningsanläggningar för animaliska biprodukter – kontroll av villkor.
  • Genomgång av verksamhetens villkor.
  • Granskning och genomgång av miljörapport.
  • Granskning och genomgång av BAT-slutsatser.

 

Resultat av kontrollerna

Vid kontrolltillfället gjordes flera olika kontroller. De flesta följer lagstiftningen i stort och har god ordning. De brister som vi hittar är av smärre avvikelse från lagstiftningen. De flesta lantbrukare har en fungerande egenkontroll där de bland annat kontinuerligt ska se till att anläggningen och utrustningen är i gott skick och inte utgör någon risk för miljön. Tre av lantbrukarna hade inte en tillräckligt utförlig dokumentation. Tre stycken lantbrukare hade brister i gödselhanteringen. Nio lantbrukare hade mindre avvikelser vad gäller dokumentation, bland annat för växtodlingsplan, avfall och växtskyddsmedel. En lantbrukare hade en mindre avvikelse för kadaverhantering.

Vad blev nyttan med projektet?

Under perioden har vi följt upp att lantbrukarna kommit igång med BAT-slutsatserna. De har genom inrapportering och genomgång på plats förklarat hur de förhåller sig till BAT-slutsatserna. De flesta lantbrukare har redogjort på ett bra sätt och uppfyller redan många av kraven. Några har fått i uppgift att komplettera med information och uträkningar till 2019 års miljörapportering i mars 2020.


Genom en fungerande egenkontroll kan lantbrukaren själv identifiera och undvika de risker verksamheten utgör på omgivande miljö. Det kan till exempel vara att se till att utrustningen fungerar bra, såsom gödselspridare och spruta för kemiska bekämpningsmedel, eller att se till att inte gödsla med mer näring än grödan behöver.