Aktuellt

Salladsbuffé med olika typer av livsmedel.

75 livsmedelsverksamheter har fått kontroll under hösten

Vi kontrollerade olika typer av verksamheter såsom lager och distribution, butiker och storhushåll. Vi har också gjort revisioner av de kommunala huvudkontoren som har huvudansvar för kommunala kök och hemtjänst.

Vi såg att hos restauranger och caféer fungerar deras rutiner för information om allergener bra. Skolorna har bra rutiner för livsmedelsinformation vid servering och utskick av mat. De som har bufféservering informerar om allergener vid buffén, specialkosten är tydligt uppmärkt och skild från annan mat som serveras. När vi frågade om spårbarhet kunde företagarna visa upp följesedlar/fakturor för inköpta livsmedel.

Vi konstaterade att portar, dörrar och fönster är tillräckligt täta och det finns en rutin för att förebygga och åtgärda förekomst av skadedjur. Vattenslangar och kransilar rengörs/byts regelbundet.

Revisionerna vid huvudkontoren visade att de har väl fungerande rutiner för sina respektive verksamheter.

De verksamheter som säljer kött genom återtag av köttlådor från slakteriet hade alla bra rutiner för de punkter som vi kontrollerade.

Vid revisonerna hos de fem stora butikerna såg vi att alla använde sig av bra centrala digitala system för att systematiskt ha bra kontroll på spårbarhet, lokaler och hygien. När det gäller hälsopåståenden och kosttillskott så arbetade alla fem butikerna på liknande sätt, dvs. de tog inte in egna leverantörer eftersom det kräver för mycket specialkunskap inom detta område utan de förlitade sig på central kunskap i kedjan, som har specialister på just detta för att säkerställa att det inte blir fel.

Livsmedelskontroll vid mindre och små dricksvattenanläggningar

Vi konstaterade att åtta dricksvattenanläggningar saknade en faroanalys. Det beror på att kravet på faroanalys är helt nytt och verksamheterna saknade kunskap om detta. Under kontrollerna inventerade vi alla faror tillsammans med verksamhetsutövaren, längs hela kedjan från uppumpning av råvattnet fram till kundens tappkran.

Under kontrollerna av dricksvattenkvaliteten noterade vi att några verksamheter har otjänligt vatten och/eller tjänligt med anmärkning enligt det senaste analysresultatet. Verksamheterna har visat oss vilka rutiner de har för att omedelbart informera konsumenterna när vattnet av hälsomässiga skäl inte går att använda. De informerar sina kunder via hemsidor, skyltar och andra informationskanaler.

Våra kontroller har lett till att verksamhetsutövarna till de små och mindre dricksvatten-anläggningarna har identifierat de faror som de måste förebygga, eliminera eller reducera till en acceptabel nivå enligt de nya ändringarna i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.