En radondosa som är öppnad och där du kan se hur dosan ser ut inuti.

88 procent av flerbostadshusen har radonhalter som underskrider 200 Bq per kubikmeter luft

Utvecklingen för alla flerbostadshus inom medlemskommunerna som har uppmätta värden är mycket positiv. Vi har nu fått mätresultat från nästan alla av flerbostadshusen.

En del av dessa flerbostadshus har tidigare haft radonhalter som överskred referensvärdet, men har nu gjort åtgärder för att sänka halten. Nu återstår arbete och åtgärder för de 12 % som fortfarande har överskridande resultat.

Vår uppföljning efter projektet

Miljönämndens mål för radonhalt i inomhusluften innebär att radonhalten i minst 90 % av alla flerbostadshus ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2019.


Under hösten 2019 har mätningar efter åtgärder skett i flera av de flerbostadshus som har radonhalter över 200 Bq/m3. De resultaten ska redovisas till oss senast den 31 januari 2020. Vid årsskiftet hade 88% av flerbostadshusen radonhalt som inte var högre än 200 Bq/ m3. När vi efter första kvartalen 2020 har granskat resultaten från de mätningar som gjordes under hösten 2019 ser vi om miljönämndens mål för 2019 klaras.

Om fastighetsägarna inte följer de tagna besluten kommer vi att fatta nya beslut.