Gödselspridning på fält

Dispens för att sprida gödsel under vintern

I så kallat nitratkänsligt område är det inte tillåtet att sprida gödsel efter den 31 oktober. Jordbruksverkets inställning är att de lokala myndigheterna ska vara restriktiva med att medge undantag från reglerna.

För att motverka näringsläckage från jordbruket finns regler när det gäller användningen av gödsel. Reglerna är även Sveriges sätt att uppfylla de krav på åtgärder för att motverka näringsläckage som gäller inom EU.

Det är bara om lantbrukaren inte kunnat eller borde förutsett omständigheten som dykt upp som det är möjligt att få undantag från reglerna. Lantbrukaren ska heller inte själv ha kunnat påverka omständigheten. Har du varit sjuk eller haft symptom på sjukdom kan det vara en sådan omständighet. 

Lantbrukaren ska se till att lagringskapaciteten för gödselt är tillräckligt stor för normala variationer i nederbördsmängd och temperatur.

Är det möjligt att få dispens?

Det är Miljösamverkan som i varje enskilt fall kommer att ta ställning till om det är möjligt att ge dispens för att sprida gödsel på snö eller frusen mark. Din ansökan bör innehålla de här uppgifterna:

  • Ansökan ska vara skriftlig men det räcker att du skickar ett mejl till info@miljoskaraborg.se.
  • Kom ihåg att ange gårdens namn och fastighetsbeteckning, företagets organisationsnummer/ditt personnummer och kontaktuppgifter till dig.
  • Varför behöver du dispens? Motivera din önskan om dispens.
  • Har du lämpliga fält för spridningen? Det ska vara liten risk för avrinning till vattendrag.
  • Vilken gröda har du på fälten? Höstraps? Råg? Vall?
  • Ange fastighetsbeteckningar för samtliga fält du planerar att sprida gödsel på. Skicka gärna med en karta. Du kan själv ta ut en karta från vår webbplats.
  • Hur mycket gödsel måste du sprida?
  • Har du möjlighet att lagra gödsel någon annanstans? Du måste visa att du ansträngt dig för att hitta andra lösningar.
  • Inom vilken tidsperiod planerar du att sprida gödseln?
  • Vilka åtgärder planerar du att vidta för att förebygga att samma situation uppstår igen?  

 

Spridning på tillfällig nattfrost anses inte innebära större risker för miljön.

Det är tillåtet att sprida gödsel från och med den 1 mars utom på snötäckt, frusen eller översvämmad mark.

Mark utanför nitratkänsligt område

Under perioden 1 december till 28 februari ska du bruka ned stallgödsel och andra organisaka gödningsmedel minst 10 cm djupt. Detta ska du göra inom 12 timmar från spridningstillfället. Behöver du ansöka om dispens för detta gör du på samma sätt som ovan, skicka ett mejl till oss och besvara frågorna.