Kemiflaskor som är halvfyllda med vätskor.

Projekt som riktar sig till företag som tillhandahåller kemiska produkter

Företag som är importörer eller tillhandahåller kemiska produkter som har klassificerats som farliga på grund av sina hälsoeffekter eller fysikaliska effekter, är skyldiga att lämna information till Giftinformationscentralen.

Den här skyldigheten trädde i kraft den 1 janurai 2019. Vi har vid våra tillsynsbesök hos 15 verksamheter som hanterar kemikalier informerat om det nya lagkravet.

Företagen i projektet är i huvuddrag verksamma inom områdena mekanisk bearbetning av metaller, avloppsreningsverk, samt verksamheteter som på olika sätt överlåter kemikalier. Hos verksamheter som överlåter särskilt farliga kemiska produkter kontrollerade vi hantering, förvaring och dokumentation enligt länsstyrelsens checklista som de skickar med i samband med att verksamheter ansöker om förnyat tillstånd vart 5:e år.

Vad blev nyttan med projektet?

Genom regelbunden kontroll kan vi hjälpa verksamheterna att se nyttan med att de dokumenterar sitt arbete, framförallt om någonting i verksamheten förändras. Verksamheterna i projektet har under flera år fått regelbunden miljötillsyn av oss och håller överlag en god nivå, och uppfyller miljöbalkens krav. Att hjälpa verksamheterna att hålla sig uppdaterade på ändringar i lagstiftning gör även att oddsen ökar för att verksamheterna lyckas med sin lagefterlevnad.