Flera personer står i ösregnet och tittar ner i en avloppsbrunn till en lite större avloppsanläggning.

Fyra av nio avloppsanläggningar klarade inspektionen utan större anmärkningar

Ett av de kommunala reningsverken håller på att byggas om och fick därmed inget tillsynsbesök.

Granviks kommunala reningsverk, de två nyligen anlagda privata anläggningarna i Glättnästorp, Stenkällegårdens nyanlagda avloppsanläggning och anläggningen vid Breviks Golfklubbs hade inga större anmärkningar.

Anläggningen vid Skagagården behöver uppdateras i framtiden och verksamhetsutövarna behöver skicka en handlingsplan till oss för hur det ska göras. Avloppsanläggningen vid Sätra Bruk och anläggningen vid Breviks Camping är båda sedan tidigare underkända och kommer att behöva byggas om inom något eller några år.

Varför inspekterar vi dessa verksamheter?

De medelstora anläggningarna får tillsynsbesök vartannat år. De är byggda för att ta emot avloppsvatten från 25–200 p.e. (personekvivalenter), vilket är det samma som 5–40 normalhushåll om man pratar om att anlägga avlopp för hushåll på landet (där det inte finns kommunalt ledningsnät). I det här projektet ingick också kommunalt ägda reningsanläggningar för mindre tätorter.

Det är mängden avloppsvatten som avgör om anläggningen ingår i projektet, inte ägarstrukturen. Besöksintervallet är bestämt utifrån risk för miljö och hälsa. Större avloppsreningsverk får tätare besök och små avloppsanläggningar för enstaka hushåll får glesare besök.

Vad blev nyttan med projektet?

Våra regelbundna inspektioner har lett till att flera nybyggen har genomförts eller är på gång att genomföras. Detta förhindrar att utsläpp av näringsämnen, som kväve och fosfor, och av syretärande ämnen når ut i våra vattendrag så att de blir övergödda. En bra avloppsanläggning förhindrar också att bakterier och andra smittämnen når grundvattnet som i många fall är vår viktigaste dricksvattenkälla.