Aktuellt

En person tvättar händerna så att det löddrar ordentligt. Framför händerna står en flaska med flytande två.

Samtliga kommunala och privata förskolor har fått kontroll av hygienrutiner

Med tanke på de rådande omständigheterna med spridningen av covid-19 valde vi att inrikta kontrollen av respektive förskola på hygien och att använda kontrollmetoder som minimerade fysiska möten. Alla kontrollerna genomfördes via telefon eller Skype och bokades av verksamheterna själva via en digital bokningslänk.

Förskolorna har goda kunskaper om hygien och är väl insatta i de råd Folkhälsomyndigheten lämnat för att undvika spridningen av covid-19. Alla förskolor har genomfört förebyggande åtgärder. Många rektorer har märkt att de utökade städrutinerna, skärpta hygienrutinerna och reglerna om att stanna hemma vid minsta symptom, inneburit att barnen efter en tid nu är mer friska än vad de vanligtvis är.

En del verksamheter kommer att göra mindre justeringar i sina rutiner för att minska risken för smittspridning. Exempelvis kommer några förskolor förbättra sina rutiner för att förebygga spridningen av covid-19 genom att införa att föräldrarna ser till att barnen tvättar sina händer innan de går in på avdelningarna då de kommer på morgonen.

Vad blev nyttan av kontrollen?

Förskolan, som är en plats där barn spenderar mycket tid och är i nära kontakt med varandra och personalen, är en riskmiljö för smittspridning. Det är svårt att helt undvika spridning av infektioner i småbarnsgrupper, men med bra städbarhet, hygienrutiner och kunskap kan riskerna minimeras. Bra hygienrutiner förebygger snabb smittspridning och hög infektionssjuklighet. Friskare barn, föräldrar och förskolepersonal sparar resurser, bekymmer och lidande orsakat av infektioner.

Under våren 2020 har den nya sjukdomen covid-19 börjat sprida sig inom Sverige. Covid-19 har upptäckts även bland barn, om än i mindre utsträckning än hos vuxna. För att förhindra onödig smittspridning är det viktigt att både barn och vuxna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Det är av stor vikt att förskolorna gör de åtgärder de kan för att förebygga spridningen av covid-19.

En del enkla infektioner kompliceras till allvarligare och mer långvariga tillstånd, som kräver antibiotikabehandling. Ju mer antibiotika vi använder och ju bredare spektrum denna antibiotika har, desto fortare driver vi på en utveckling av antibiotikaresistens hos bakterier och andra smittämnen

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier ökar i samhället. Forskning har visat att till exempel ESBL-bildande tarmbakterier hos friska förskolebarn i Uppsala har ökat sexfaldigt mellan åren 2010 och 2016, från knappt 3 procent till omkring 20 procent av barnen. Bra hygienrutiner kan både förebygga infektioner och minska risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Det är exempelvis viktigt att ha bra handhygien, hålla skötbädden ren, hantera blöjor rätt och bära plastförkläde vid risk för stänk vid blöjbyten. Genom att vi granskar verksamheternas rutiner och de genomför förbättringar kan vi bidra till minskad smittspridning och användning av antibiotika.