Vedklampar brinner i en vedpanna som har luckan öppen.

Vårt projekt om vedpannor gör att skadliga utsläpp från vedeldning minskar

Vi har kontaktat 147 fastighetsägare som bor inom centralorterna i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro och har pannor som eldas med ved och som har bedömts som inte miljögodkända.

Miljögodkända är en term som använts om vedpannor som uppfyller Boverkets utsläppskrav för vedpannor. Vi har utgått från utsläppskraven i Boverkets byggregler från 1998.

Resultat

Samtliga fastighetsägare som vi har kontaktat har redovisat uppgifter till oss. Huvuddelen av fastighetsägarna, 72 stycken, kommer fortsättningsvis endast att använda vedpannorna vid extraordinära tillfällen som strömavbrott eller köldtoppar eller har uppgett att de inte längre använder pannorna alls. Tolv fastighetsägare kommer att byta värmesystem och 18 fastighetsägare hade en panna med ackumulatortank som redan uppfyller kraven.

Hittills har 18 fastighetsägare fått beslut om att de inte får elda i pannan mer än vid extraordinära tillfällen så som strömavbrott och köldtoppar (eldningsförbud).

Vad blev nyttan med projektet?

Luftföroreningar från vedeldning har beräknats bidra till cirka 1 000 dödsfall i förtid per år i Sverige. Det beror framför allt på de väldigt små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning. Vid förbränning av ved sker utsläpp av sot och andra inandningsbara partiklar, flyktiga organiska kolväten och polyaromatiska kolväten samt kvävedioxid och aldehyder. Utsläppen varierar kraftigt beroende på vilken typ av vedpanna som används.

Äldre pannor har ofta en sämre förbränning vilket kan ge upphov till utsläpp i nivåer som innebär olägenheter för människors hälsa. Pannor med nyare teknik ger generellt upphov till betydligt lägre utsläpp eftersom de har en effektiv förbränning. I takt med att pannor utrustades med en effektivare teknik ställde Boverkets byggregler högre krav på hur mycket en nyinstallerad panna får släppa ut. Från och med 1998 skärptes utsläppskraven på de pannor som tillverkades. Det innebär att pannor tillverkade före 1998 har i genomsnitt högst utsläpp.