En person fyller ett glas med vatten.

Vi har gjort livsmedelskontroll vid dricksvattenanläggningar och vattenverk

Vi har även kontrollerat 25 kommunala äldreboenden där vi kontrollerat både de boendes inomhusmiljö och livsmedelshanteringen i köken. Vi har dessutom kontrollerat livsmedelshanteringen i 35 andra vård- och omsorgsverksamheter.

Dricksvattenanläggningar och vattenverk

Vid de stora kommunala vattenverken har dricksvattenkvalitén varit bra, enligt de vattenanalyser som de har gjort på sitt dricksvatten. När det gäller de mindre dricksvattenanläggningarna har vi sett att dricksvattenkvalitén vid några anläggningar inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Dessutom är det vanligt att de mindre dricksvattenanläggningarna inte följer sitt provtagningsprogram och att de inte tar tillräckligt med dricksvattenanalyser, vilket innebär att de inte vet vilken dricksvattenkvalitet de har på sitt vatten.

Vi konstaterade att vid några mindre dricksvattenanläggningar har man inte vidtagit några åtgärder när analysresultatet har visat tjänligt med anmärkning. Vi har även sett att några har vidtagit åtgärder, men inte tagit ett nytt dricksvattenprov som visar att åtgärderna har gett resultat.

Livsmedelskontroll och kontroll av inomhusmiljön i vård- och omsorgsboenden

Kontrollen enligt miljöbalken var inriktad på underhåll av lokalerna, legionella, inomhustemperatur, smittskydd och hygien, städning och rengöring samt avfallshantering.

Vid livsmedelskontrollen besökte vi avdelningsköken och undersökte att det fanns rutiner för att förhindra att norovirus sprids med maten. Norovirus orsakar vad vi brukar kalla för vinterkräksjuka. Vi kontrollerade personalens rutiner för handtvätt, vilken städutrustning som används för att rengöra personaltoaletter och hur ofta rengöringen sker samt användning av rena arbetskläder. Dessutom ställde vi frågor om hur lång tid personalen måste stanna hemma efter symptom, såsom kräkning och diarré, innan de får arbeta med oförpackade livsmedel igen.

Resultat av kontroll av inomhusmiljön

När det gäller kontrollerna enligt miljöbalken vid äldreboendena kunde vi konstatera att de allra flesta verksamheterna hade goda hygien- och smittskyddsrutiner. Vi fann inte några brister i utförd städning, däremot fanns det några verksamheter som saknade rengöringsmedel som avdödar virus effektivt.

Flera verksamheter hade brister i inomhusmiljö som till exempel fuktskadat material i hygienutrymmen (främst i hygienutrymmen), bristfällig ventilation och för låg inomhustemperatur. Vissa verksamheter saknade fungerande rutiner för att felanmäla bristerna i inomhusmiljön. Samtliga kommuner hade bristfälliga rutiner för att förebygga förekomst av legionella.

Resultat av livsmedelskontrollen

Vid kontrollerna som utfördes enligt livsmedelslagen kunde vi konstatera att verksamheterna hade bra kunskap för att kunna förebygga att maten kontamineras av norovirus, som orsakar vinterkräksjuka. Däremot förekom det att personalen inte använde förkläden för att förhindra att smuts från arbetskläderna, som används vid vårdkontakterna, kontaminerar livsmedlen. Dessutom använde vissa verksamheter gemensamma tyghanddukar till att torka händerna efter handtvätt.

Några verksamheter genomförde inte temperaturkontroller vid exempelvis mottagning, tillagning, varmhållning och nedkylning av mat. Det förekom även att personalen i köken saknade kunskap om vilka temperaturgränser som gäller vid olika typer av hantering. Däremot har kyltemperaturerna varit bra när vi genomfört egna temperaturkontroller vid besöken.