En traktor plöjer åkermark med träd i vackra höstfärger i bakgrunden.

Vi har gjort tillsyn i fält hos 90 lantbrukare

Hittills har våra kontroller hos lantbrukare haft fokus på frågor som går att ställa på gårdsplanen eller på kontoret. För att minska riskerna för näringsläckage och felaktig hantering av växtskyddsmedel så behöver vi även göra tillsyn ute i odlingarna där man använder gödsel och bekämpningsmedel i praktiken.

Under hösten 2019 genomförde Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ett projekt för att utveckla tillsynen i fält. Tillsynen var i första hand tänkt att utföras på odlingsmark som ligger i direkt anslutning till en sjö eller ett vattendrag. Tillsynsprojektet fokuserade på uppföljning av lagstiftningen som är till för att minska risken för läckage av växtnäring och växtskyddsmedel till våra sjöar och vattendrag. Syftet med projektet var bland annat att utveckla tillsynen i fält, så att lagstiftningen följs upp i praktiken.

Delprojekt 1 större verksamheter, C-verksamheter

Vi besökte 18 stycken så kallade C verksamheter (anmälningspliktiga verksamheter). Dessa fick en fördjupad kontroll ute i fält eftersom de har stora arealer och därmed får större påverkan på miljön om de hanterar växtskyddsmedel och växtnäring felaktigt. Hur många frågor som de fick ute i fält berodde på lantbrukets placering och verksamhetens inriktning.

Delprojekt 2 mindre verksamheter, U-verksamheter

Lantbrukarna på de mindre gårdarna som använder bekämpningsmedel i sin verksamhet fick två informationsblad från Säkert växtskydd och Jordbruksverket i samband med kontrollen. Den gjordes på samma sätt som för C-verksamheterna, men utan fördjupande frågor i fält. Under projekten besökte vi 72 stycken mindre gårdar klassade som U-verksamheter.

Resultat

De flesta har god ordning och följer lagstiftningen i stort. De brister som vi hittade är mindre avvikelser från lagstiftningen, oftast i form av brister i dokumentationen. Samtliga lantbrukare ska åtgärda sina brister på frivillig väg. Vi upplevde att tillsynen i fält gav fördjupade diskussioner om användningen av växtskyddsmedel och växtnäring.