Fyra containrar på rad där färdigbehandlat avloppsslam lagras för vidare transport till lantbrukare.

Vi har kontrollerat hur avloppsslam från de större kommunala avloppsreningsverken tas om hand

Den huvudsakliga slutanvändningen för slammet från alla sju avloppsreningsverken är spridning på åkermark. Ett resultat av projektet är att slamredovisningen för de flesta avloppsverken har förbättrats så att det nu i stort sett går att följa vart slammet tar vägen

Avloppsreningsverken

I Falköpings och Skövde kommuner sköts registerhållningen av slammottagare av den entreprenör som hämtar slammet. I övriga kommuner sköts registren av respektive kommun.


I Hjo, Karlsborg och Tibro hämtar vissa lantbrukare färdigbehandlat avloppsslam direkt från avloppsreningsverkets slamplatta.

I Falköping mellanlagras slammet i särskilda gödselbrunnar, där det ofta blandas med slam från andra avloppsreningsverk, inklusive verk från andra kommuner än medlemskommunerna i Miljösamverkan östra Skaraborg.

Entreprenörer

Vi tolkar NFS 1994:2 som att en entreprenör som blandar slam från olika avloppsreningsverk, d.v.s. före leverans till lantbrukare för spridning på åkermark, därmed tar på sig skyldigheterna som producent av slammet enligt §§ 11–13 om provtagning, innehållsdeklaration och registerhållning av vilka gårdar som tar emot avloppsslam.
Två entreprenörer hämtar slam från avloppsreningsverk i medlemskommunerna:

  • Biototal (Skövde)
  • PR-slamsugning (Falköping, Karlsborg och Hjo). PR Slamsugning tar även emot slam från Borås (används enbart för sluttäckning av deponier), Lidköping och Skene.

Mellanlagring

Slamhanteringen på Bäckabo är förelagda med villkor för mellanlagring från 2001. Enligt föreläggandet ska brunnen förses med tak eller täckning. Vid inspektionen saknades täckning och påfyllning underifrån. Allt slam som kommer till brunnen ska också vara journalfört med uppgifter om ankomstdag, antal ton, analysresultat samt från vilket reningsverk slammet kommer.

PR har 2013 anmält mellanlagring av svartvatten, gråvatten och gödsel från nöt och svin på Orreholmens egendom. Årlig volym cirka 2 000 ton. I dagsläget sprids allt på Orreholmens egendom.Det finns föreläggande om försiktighetsmått från 2013 vilket bland annat anger att brunnen ska vara försedd med tak alternativt ha ett stabilt heltäckande svämtäcke. Gödseljournaler ska sparas och påfyllning av brunnen ska ske underifrån.

Lantbruk

De mottagande lantbruken följde regelverket för spridning, när det gäller växtnäringsföreskriften. Flertalet av lantbrukarna hade inte analysresultat tillhands vid kontrollbesöken men fick dem i efterhand. Beträffande en av gårdarna var det svårt att följa upp spridningen pga. svårigheter att reda ut rätt fastighetsbeteckning.

Vad blev nyttan med projektet?

  • Reningsverken har förbättrat sin dokumentation.
  • Det tas inte ut representativa prov vid mellanlagringen – detta behöver förbättras. Det saknas aktuella analyser för slambrunnarna. De resultat som lämnas ut till bönder är baserade på ett samlingsprov som togs för några år sedan.
  • Täckningen av mellanlagringsbrunnarna behöver förbättras.
  • Det är få lantbrukare i inom medlemskommunerna som tar emot slam.
  • Vi har fått en bättre bild av hela kedjan från avloppsreningsverk till åker.