Vi har kontrollerat hur bra 13 små avloppsanläggningar renar avloppsvattnet

Av de 13 anläggningar som vi kontrollerade var 6 helt utan anmärkning. Vår fältmätning visade på goda resultat avseende rening av fosfor. I årets projekt var det huvudsakligen reningsverkens partikelbundna fosfor som var för hög, den del som mäts med turbiditet.

Resultat

Vid inspektionerna framkom att flera fastighetsägare har haft problem med igensättning av pumpmunstycken, lösa luftnipplar och att reningsverket i sig varit felfabricerat. Vidare har det förekommit att slangen som leder flockningsmedel från dess behållare har varit placerad på ett sådant sätt i behållaren att inget flockningsmedel kunnat doseras ut i reningsverket.

I de reningsverk där reningsprocessen är beroende av flockningsmedel och att detta doseras ut på rätt sätt har de genomförda projekten visat att dessa är känsliga för underdimensionering. 
Generellt behöver fastighetsägarna påbörja eller utöka sin egenkontroll mer och dokumentera den bättre. En observation är att i de fall ägaren haft problem med sitt reningsverk har även deras kunskap och förmåga till egenkontroll ökat.

Vad blev nyttan med projektet?

Egenkontrollen är avgörande för att nå en tillräckligt bra funktion. Det är viktigt att också de här små skötselkrävande anläggningarna renar avloppsvattnet från näringsämnen, syretärande ämnen och smittämnen, så att dessa ämnen inte kommer ut i sjöar, vattendrag och i grundvattnet.

Risken med minireningsverk som är anslutna till årliga serviceavtal är att fastighetsägaren tror och kanske hoppas att hen inte ska behöva göra något mer med sitt reningsverk. Men fastighetsägaren är och kommer alltid vara ytterst ansvarig för sitt utsläpp och måste därför regelbundet kontrollera sin anläggning.