Tre kamrar och utrustningsdetaljer i ett litet reningsverk.

Kontroll av nio avloppsanläggningar för upp till 40 hushåll

Vretens avloppsreningsverk var det enda som vi inte såg brister hos. Det är nybyggt och sköts av Skövde kommuns Va-enhet.

De här anläggningarna ligger på landet och har en utsläppspunkt utanför de stora reningsverken i kommunerna. De är större än de avloppsanläggningar som gemene man har, och som ofta är kopplade till bara ett eller ett par bostadshus. Det är viktigt att också de här mellanstora anläggningarna renar avloppsvattnet från näringsämnen, syretärande ämnen och smittämnen, så att dessa ämnen inte kommer ut i sjöar, vattendrag och i grundvattnet.

Anläggningarna är mycket olika varandra

De är gemensamhetsanläggningar som antingen drivs i privat eller i kommunal regi. I de flesta fall är det bostadshus som är kopplade till anläggningen men det kan också vara skolor och andra verksamheter. Reningstekniken kan variera från en konventionell slamavskiljare med markbädd/infiltrationsbädd till någon typ av reningsverk. Vissa av anläggningarna är byggda för mycket länge sedan och vissa är nästan helt nybyggda.

Viktigt med bra rutiner och egenkontroll

Större anläggningar är ofta mer komplexa och i många fall är det otydligt vem i ägarorganisationen som ska sköta om just avloppet. Det faller lätt mellan stolarna när man fokuserar på sin kärnverksamhet. Det är därför viktigt att man skaffar sig bra rutiner och egenkontroll, samt då och då gör en riskanalys. Kunskapen om hur avloppet fungerar behöver i många fall spridas ut i organisationerna.