Bilden visar en påbörjad intiltration. En ny avloppsanläggning tar form.

Avlopp

Avloppsvattnet innehåller en mängd olika ämnen som kan påverka miljön.

Vårt avloppsvatten innehåller bland annat organiskt material som ofta orsakar syrebrist i vattendragen när det bryts ner. Andra ämnen, framför allt fosfor och kväve kan orsaka övergödning som i sin tur kan leda till syrebrist i vattendragen. Avloppsvatten innehåller även bakterier, virus och parasiter som kan ge upphov till sjukdomar hos människor och djur om det inte hanteras på rätt sätt.

En avloppsanläggning med enbart slamavskiljare reducerar fosfor, kväve och organiskt material till maximalt 20 %.

Hur mår vattendragen och sjöarna i Skaraborg?

Vi har gjort en sammanställning av miljötillståndet i vattendrag och sjöar inom Falköping, Hjo, Skövde och Tibro kommuner. Vi har ett 60-tal vattendrag inom kommunerna varav ett 30-tal är så starkt påverkade att de behöver skyddas speciellt. Tre av de fyra större sjöarna är starkt påverkade och behöver speciellt skydd. Det är Hornborgasjön, Lången och Östen som behöver skyddas extra mycket. Även grundvattnet i området från Rösjön-Hornborga-Valle till Timmersdala är påverkat och behöver extra skydd mot föroreningar.

Hur många små (enskilda) avlopp finns det i området?

Det finns lite mer än 13 000 små (enskilda) avlopp i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Drygt hälften av dessa har avloppsanläggningar som inte uppfyller miljökraven.    

Det är alltid du som fastighetsägare som ska visa att ditt enskilda avlopp uppfyller lagens krav, det vill säga att

  • anläggningen är rätt placerad
  • den renar tillräckligt bra
  • den inte stör vattentäkter
  • den sköts och underhålls på rätt sätt
  • den fungerar som avsett under drift.

 

Politiskt beslut

Miljönämnden har satt som mål att minst 5 procent av de små (enskilda) avloppen ska åtgärdas årligen.