Bild på kemikaliedunkar.

Använder ni kemikalier i er verksamhet?

Om ni använder kemikalier i ert arbete behöver ni få information om produkternas farliga egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder ni ska vidta. Det kan ni få genom säkerhetsdatabladen.

Reach är en förordning som reglerar kemikalieanvändningen inom EU. Syftet med Reach-förordningen är att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö genom att tidigt identifiera egenskaper och risker hos ämnen. Utifrån den ökade kunskapen ställs krav för en säker hantering. Genom att byta ut eller minska antalet kemiska produkter kan ni som företagare styra hur mycket av kemikalielagstiftningen ni berörs av.

  • I Reach-förordningen finns bilagor med listor över ämnen som är begränsade eller förbjudna att använda eller som kräver tillstånd. Ni måste känna till om ni använder något sådan ämne och vad det i så fall innebär för er verksamhet.
  • Reach-bilaga XIV - finns ämnet på den här listan måste företaget som sätter ut det på marknaden eller använder det, ha tillstånd från europeiska kemikaliemyndigheten Echa.
  • Reach-bilaga XVII - begränsningslistan. Detta är en lista på ämnen vars användning är begränsad eller förbjuden.
  • Kandidatförteckningen - en lista över särskilt farliga ämnen, det vill säga sådan ämnen som kan medföra allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön.

 

Så här kan ert företag göra för att få ordning på kemikalierna

  • Gör en kemikalieförteckning. Använd gärna den enkla mallen till höger. Ni kan fylla i direkt i mallen och spara ner den ifyllda mallen på datorn.
  • Använd begränsningsdatabasen. I databasen kan ni få reda på om det krävs tillstånd för ett ämne, om det lyder under begränsningslistan eller finns på kandidatförteckningen. Ni hittar databasen på Kemikalieinspektionens webbplats.
  • Genom att använda prioriteringsguiden på Kemikalieinspektinens webbplats, kan ni få ett verktyg för att ta fram beslutsunderlag för prioriteringar av kemikalier.