Kontroll av läckage

Hur ofta läckagekontrollerna ska göras bestäms av mängden CO2e. 

Mängden CO2e Läckagekontroller
5-49,99 ton CO2e minst 1 gång per 12 månader
50-499,99 ton CO2e minst 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer minst 1 gång per 3 månader

 

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Kontrollen ska utföras av en certifierad person

Du kan använda den så kallade anläggningskollen på webbplatsen "Allt om f-gas" för att ta reda på vilket intervall och senaste datum för kontroll, som gäller för din typ av aggregat. Aggregaten ska kontrolleras av en certifierad person. Efter läckagekontrollen ska han/hon skriva en kontrollrapport.

När du installerar, bygger om eller gör ett annat ingrepp i köldmediesystemet ska du se till att en läckagekontroll görs i samband med arbetet. Kontroll ska till exempel ske:

  • Vid installation eller konvertering.
  • Inom en månad efter att eventuellt läckage har åtgärdats.
  • När aggregatet ska flyttas vid försäljning eller skrotning.

Mängden köldmedium påverkar hur ofta du ska kontrollera ditt aggregat.

Certifierad personal

Endast personal som är certifierad får installera, underhålla, reparera och tömma köldmedieanläggningar som innehåller HFC eller HCFC. Det är för närvarande bara certifieringsorganet INCERT som utfärdar certifikat som ger behörighet att hantera köldmedieaggregat.

Skrotning av aggregat

Som operatör av köldmedieutrustning ansvarar du för att se till att skrotade aggregat monteras ned och tas omhand av certifierad personal. Om det finns köldmedium kvar i aggregatet ska det tas omhand innan den skrotade utrustningen transporteras bort. Kom ihåg att rapportera till oss att du skrotat aggregatet!