Husbehovstäkt

Om du vill ta ut grusmaterial på din egen fastighet eller brukningsenhet för ditt eget behov på fastigheten (till exempel för underhåll av skogsbilvägar) behöver du inte ansöka om tillstånd för täkten. Däremot behöver du alltid samråda med länsstyrelsen eftersom även mindre husbehovstäkter kan förändra naturmiljön väsentligt. Det här finns beskrivet i miljöbalkens 12 kapitel, paragraf 6.

Starta en större husbehovstäkt kräver anmälan

Vill du starta en husbehovstäkt, där du beräknar att ta ut mer än 10 000 ton material, måste du anmäla uttaget till oss (tillsynsmyndigheten). Du ska göra anmälan minst sex veckor innan du planerar att starta den nya verksamheten. Du behöver även göra en anmäla till oss innan det totala uttaget i en befintlig husbehovstäkt överskrider 10000 ton berg eller naturgrus eller 50000 kubikmeter torv.

Du behöver alltså ha kontroll på hur mycket material du tar ut från husbehovstäkten. Det kan du göra genom att mäta och dokumentera före du börjar täktverksamheten, under tiden du tar ut material och efter att du avslutat täkten.

Du ska utöva egenkontroll

Du måste följa miljöbalkens hänsynsregler. Därför är du skyldig att ha en så kallad egenkontroll. Det är viktigt att du tar hänsyn till dina grannar, till exempel vad gäller damm och buller, enskilda brunnar. Du måste även förvara oljor och kemikalier säkert och du måste begränsa olika typer av störningar och annan påverkan på omgivningarna så mycket som möjligt.

Krossning och sortering av material

Om du vill sätta upp ett krossnings- eller sorteringsverk ska du anmäla det till oss först.