E-formulär för anmälan av klagomål på boendemiljön

Miljösamverkan östra Skaraborg handlägger klagomål för att undanröja olägenheter och störningar i miljön. Innan du kontaktar oss bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen.

Handlingar som kommer till oss är offentliga och är därmed tillgängliga för allmänheten. En kopia av blanketten kommer att skickas till fastighetsägaren eller den verksamhet som orsakar störningen. Vanligtvis skickas dock ingen kopia när det gäller klagomål på enskilda personer.

Följande problem handläggs inte av Miljösamverkan östra Skaraborg: ovårdade tomter, arbetsmiljöfrågor, bristande renhållning av gator, torg och parker, sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser), ekonomisk kompensation för störningar, skade- och olycksfallrisker.

Ärendehantering vid klagomål

Tänk på detta innan du lämnar in din klagomålsanmälan:

  • Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menar vi en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning påverkar hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara ringa eller tillfällig. Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett enskilt fall.
  • För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.
  • Störningen ska vara pågående. Vi kommer inte att handlägga klagomål på störningar som har pågått tidigare men nu upphört.
  • Det är bra om du själv ha tagit en första kontakt med din fastighetsägare, bostadsrättsförening, eller den som orsakar störningen. Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren, det vill säga den som ger upphov till störningen, bör ha fått skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Får du ingen hjälp med att lösa problemet kan du kontakta oss.
  • Alla uppgifter i anmälan som är väsentliga ska vara ifyllda. Om det saknas viktiga uppgifter skickar vi tillbaka anmälan till dig för komplettering. Det kommer att orsaka en fördröjning av handläggningen.
  • Om du vill vara anonym så kan ditt klagomål komma att nedprioriteras. Det beror på att det är svårt för oss att reda ut om störningen är en olägenhet på just den platsen där du bor, om vi inte vet var du bor.

 

Vår behandling av personuppgifter

Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhet är laglig. Hur vi behandlar dina personuppgifter i det här formuläret kan du läsa om i dokumentet "Information till dig som lämnar personuppgifter i blanketter, webbformulär eller e-tjänster".

Uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i.

 Dina personuppgifter
Namn *
Adress *
Postadress *
Kommun *
Telefon dagtid, helst mobiltelefon *
E-postadress
BoendeformHar du en annan boendeform? Ange det här:
Har du ett lägenhetsnummer? Ange det här:


 Uppgifter om fastighetsägare, bostadsrättsförening eller motsvarande där du bor
Namn
Adress
Postadress
Kontaktperson
Telefon dagtid, helst mobiltelefon
E-postadress


 Uppgifter om personen som orsakar störningen (om annan än fastighetsägaren)
Namn
Adress
Postadress
Kommun
Telefon dagtid, helst mobiltelefon
E-postadress


 Uppgifter om störningen
Vad gäller störningen? *
Beskriv störningen
När sker störningen? *
Var upplever du störningen? Beskriv!
Hur ofta upplever du störningen? *
När upplevde du störningen första gången? Beskriv!
Har du varit i kontakt med fastighetsägaren/annan ansvarig om problemet? *


När kontaktade du första gången fastighetsägaren och/eller den som stör, om den aktuella störningen? *
När kontaktade du senaste gången fastighetsägaren och/eller den som stör, om den aktuella störningen? *
Beskriv vad fastighetsägare och/eller den som stör har gjort åt störningen hittills. *


Hur vill du ha återkoppling på din anmälan? *