Överklaga en faktura

Om du inte är nöjd med vårt beslut om avgift har du rätt att överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Vilka fakturor kan överklagas?

Timavgift

En faktura för timavgift kan överklagas förutsatt att du inte fått något separat beslut om avgiften. Avgift för extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning tas som ett separat beslut. I det fallet är det avgiftsbeslutet som du ska överklaga och inte fakturan.

Årlig avgift

Om du tycker att årsavgiften är felaktig kan du överklaga fakturan. Avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun. Efter att kommunfullmäktige i din kommun har beslutat om taxan kan det beslutet överklagas inom tre veckor. 

Fast avgift

För vissa typer av prövningar och anmälningar enligt miljöbalken har kommunfullmäktige i varje kommun beslutat om fasta avgifter. Det gäller till exempel anmälan av värmepumpar, ansökan om avloppsanläggning och ansökan om årshämtning av hushållsavfall. När du får fakturan kan du överklaga avgiften. Avgiftens storlek beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun. Efter att kommunfullmäktige i din kommun har beslutat om taxan kan det beslutet överklagas inom tre veckor.

Sista betaldag gäller även om du överklagar

Fakturan ska betalas senast den dag som anges på fakturan, även om du överklagar den. Om resultatet av överklagan blir att avgiften inte ska tas ut får du pengarna tillbaka.

Överklaga beslut som gäller enskild person och organisation, förvaltningsbesvär

Om du är part i ett ärende om myndighetsutövning skickar vi ett beslut till dig. Tillsammans med beslutet får du information om hur överklagandet går till. Det är bara de som är berörda av ett sådant beslut som har rätt att överklaga det.

Överklagandet ska vara skriftligt och beskriva varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skriv tydligt vilket beslut du överklagar genom att ange t.ex. diarienummer och DB-nummer eller paragrafnummer. Det är också viktigt att du skriver ditt namn i överklagandet.

Om du anlitar ett ombud kan ombudet underteckna skrivelsen, under förutsättning att en fullmakt i original skickas med.

Skicka överklagandet till miljönämnden

Skicka ditt överklagande till info@miljoskaraborg.se eller Miljönämnden östra Skaraborg, 541 83 Skövde. Vi prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om den har det kan vi på nytt gå igenom beslutet. Ändras inte beslutet helt enligt dina önskemål skickar vi vidare överklagandet och andra handlingar till den instans som ska pröva överklagandet. Vilken instans det är beror på ärendet, oftast är det länsstyrelsen.

Överklaga i rätt tid

Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor efter det att du fått del av beslutet.