Klämmabäcken.

Klämmabäcken behöver din hjälp!

Fastighetsägare i området mellan Igelstorp och till sjön Östen har fått en påminnelse i form av en broschyr att åtgärda sina små avlopp, om det behövs.

Våren 2016 fick fastighetägarna inom Klämmabäckens avrinningsområde ett brev från oss med information om vad vi vet om deras små avlopp. Kravet för att ha en godtagbar avloppsanläggning är att den ska vara byggd efter 1995. Efter 15 till 20 år så renar anläggningen inte avloppsvattnet tillräckligt bra längre. Då är det dags att göra en ny anläggning eller byta ut delar av den.

Varför har vi valt Klämmabäckens avrinningsområde?

Området är valt för att ån Klämmabäcken, som rinner genom området, inte mår bra. Ån är drabbad av övergödning, främst av höga halter av kväve och fosfor. Klämmabäcken mynnar ut i sjön Östen som är en av Sveriges mest värdefulla fågelsjöar. Det är viktigt att vattnet från Klämmabäcken inte gör sjön Östen övergödd och syrefattig. I området finns det också flera hussamlingar som är lämpliga att ansluta till det kommunala spillvattennätet eller där det går att lösa avloppsreningen med gemensamma lösningar.

Tidans vattenförbund kontrollerar vattenkvaliten

Tidans vattenförbund/vattenråd är en sammanslutning av intressenter och användare av vattnet i Tidans avrinningsområde. De arbetar för ett bättre vatten i åarna runt ån Tidan, varav Klämmabäcken är en. För att nå deras vision om ett bättre vatten så tror de att det behövs många olika slags åtgärder. Både stora och små åtgärder kan leda till ett friskare vatten, där till exempel öringen trivs.

Under hösten 2016 planerar vattenrådet för en intensivprovtagning av vattnen i åarna Ösan och Klämmabäcken. Syftet med provtagningen är att ta reda på var mest tillförsel av sediment och näringsämnen sker. Miljösamverkan har etablerat ett djupare samarbete med Tidans vattenråd i detta projekt. När provtagningen sker behövs många personer som kan utföra själva vattenprovtagningen. Vi har utbildade vattenprovtagare som kommer att hjälpa till med provtagningen.

Fastighetsägaren har ansvar för rening av sitt avloppsvatten

När man bor på landsbygden har man som fastighetsägare ansvar att ha en anläggning som renar avloppsvattnet enligt de krav som lagen ställer. Man har även ansvar att sköta underhåll på anläggningen och att kontrollera att den fungerar.