Bilden visar en person som med ett speciellt måttband  mäter hur djupt ner i röret som grundvattnet finns.

Ansökan eller anmälan?

När ska du anmäla och när måste du ansöka?

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsvattennätet kallas för enskilda eller små avlopp. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att det egna avloppet är i gott skick.

Nästan alla fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskilt avlopp. En enskild avloppsanläggning kan till exempel bestå av en slamavskiljare (till exempel trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs samt efterföljande rening i form av en infiltrationsanläggning eller en markbädd.

Tömning av enskilda avlopp

För tömning och behandling av slam från små (enskilda) avloppsanläggningar ansvarar kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, se länk under "Relaterad information". De ansvarar även för latrinhämtning från permanent- och fritidsbostäder.

Ansökan eller anmälan?

För att få anlägga en enskild avloppsanläggning måste du ha ett tillstånd från miljönämnden. I vissa fall ska du i stället anmäla din nya anläggning. 

Tillstånd krävs när du ska

  • bygga en avloppsanläggning med vattentoalett och BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten)
  • koppla en vattentoalett till en befintlig BDT-anläggning
  • koppla på avlopp från en separationstoalett (till exempel urin från urinsorterande toalett) till BDT-avlopp
  • göra en ny lokalisering av infiltration och markbädd (även om du redan har tillstånd för infiltration eller markbädd på din fastighet)
  • ändra utsläppspunkt från din avloppsanläggning.

Ansökan ska vara skriftlig. Du ska skicka den till Miljösamverkan östra Skaraborg i god tid innan du planerar att börja arbetet med anläggningen. Du får inte börja bygga avloppsanläggningen innan du fått tillståndet från oss.

Du ska lämna in en anmälan när du ska

  • bygga en avloppsanläggning utan WC-anslutning
  • göra en förändring eller en åtgärd som väsentligt påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning, till exempel starta kaféverksamhet.

Anmälan ska vara skriftlig. Om vi inte har bett dig att komplettera din anmälan eller inte alls hört av oss till dig, så får du börja anlägga ditt avlopp efter 6 veckor.

Anlita en entreprenör eller gräva själv?

Under "Relaterad information" finns en lista på entreprenörer (grävare) som arbetar i Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro samt närliggande kommuner. De har genom utbildning skaffat sig teoretisk kunskap om rening av avloppsvatten. Du kan även anlita någon annan person som är sakkunnig. Om du själv har kunskaperna som behövs kan du utföra grävarbetet på egen hand. Om du gör anläggningen själv eller med hjälp av en entreprenör som inte är diplomerad så gör vi ett tillsynsbesök inom cirka två år efter att du har skickat in intyget från entreprenören. Om du gräver själv ska du skicka in ett sådant intyg också. Du får betala en avgift för tillsynsbesöket. Om du anlitar en diplomerad entreprenör så räcker det att han intygar att anläggningen är byggd enligt tillståndet.

Avgifter för ansökan och anmälan

Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige i respektive kommun.  Du kan ta del av taxorna för de olika kommunerna genom att välja "Om Miljösamverkan" längst upp på startsidan. Därefter väljer du "Taxor" i vänstermenyn.

Avgifterna här nedan gäller för 2019.

Inspektion av små avlopp 3 027 kr
Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning med WC
(utsläpp till mark eller vatten), för ett till två hushåll. Platsbesök ingår.
5 045 kr
Anmälan av avloppsanläggning utan vattentoalett 3 027 kr