Råd när du ska bygga om din avloppsanläggning

Här följer några punkter som du behöver veta när du ska bygga om ditt enskilda avlopp.

Vilka krav ställer vi på dig som fastighetsägare?

 Som fastighetsägare eller sökande ansvarar du för att:

 • välja en avloppsanläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt bra
 • skicka in en fullständigt ifylld blankett för ansökan eller anmälan
 • se till att avloppsanläggningen byggs enligt tillståndet du får från oss.

 

Innan du börjar bygga din avloppsanläggning måste du skicka in en ansökan eller anmälan till oss. Har du installerat en vattentoalett är det en ansökan du ska skicka in.

Om du inte har någon vattentoalett men har framdraget vatten för bad, disk och tvätt som du ska bygga anläggningen för, så är det en anmälan du ska skicka in. Kraven på underlag och fullständiga uppgifter är de samma. Det är ofta storleken på anläggningen som skiljer sig åt.

Torrtoalett istället?

Väljer du en torr toalettlösning kan du behöva ansöka om att ta hand om toalettavfallet på din egen fastighet. Läs mer på vår sida om torrtoaletter.

Att tänka på vid val av plats för din nya avloppsanläggning

När du väljer plats för din nya avloppsanläggning behöver du ta hänsyn till flera faktorer. Här är några avstånd som du ska förhålla dig till:

 • Det ska vara minst 50 meter till omgivande vattentäkter. Om du tänker dig att placera avloppet högre än vattentäkten ska avståndet vara större.
 • Det ska vara minst 10 meter till dike eller vattendrag, det är markens beskaffenhet som avgör hur stort avståndet behöver vara, bedöms vid varje fall.
 • Det ska vara minst 5 meter från din infiltration till väg eller fastighetsgräns. Är det mindre än 5 meter till fastighetsgräns krävs medgivande från berörda grannar.
 • Det ska vara minst 10 meter från din slamavskiljare till ditt bostadshus och fastighetsgräns.

 

Att tänka på vad gäller förutsättningar för slamtömning

 • Det horisontella/vågräta avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och slam-avskiljare/tank får inte överstiga 25 meter för nyanläggningar och ombyggnationer.
 • Det vertikala/lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren/tankenfår inte överstiga 4 meter (6 meter vid befintlig anläggning).
 • Lock på slamavskiljare eller tank får väga maximalt 30 kg.

 

Gör det här för att få fram kompletta uppgifter inför ett val om en markbaserad rening

För att kunna ta reda på vilken typ av infiltration eller markbädd du ska bygga och hur stor den ska vara behöver du sätta ner ett grundvattenrör och ta ut markprover. Det brukar vara en gävare eller entreprenör som sätter ner grundvattenröret och tar ut markprovet. De hjälper även till att ta fram ett förslag på vilken teknik du kan välja och kan hjälpa dig att fylla i din ansökningsblankett så att den blir fullständig. Anlita dem som konsult helt enkelt.

 • Sätt ner grundvattenröret. Gropen för röret behöver vara minst 2 meter djupt och röret ska placeras cirka 5-10 meter från platsen där du tänker placera infiltrationen eller markbädden. Uppgifterna från mätningarna i grundvattenröret avgör vilken nivå anläggningen ska placeras på. Mät vattennivån i röret några gånger med någon eller några veckors mellanrum. De här uppgifterna skriver du in på bilaga 2 i ansökan eller anmälan.
 • Ta ut jordprover ur gropens väggar. Genom ett perkolationstest eller genom siktanalys av jordproverna får du fram uppgifter om hur bra marken släpper igenom vatten, det så kallade LTAR-värdet. Det värdet avgör hur stor infiltrationen eller markbädden ska vara.

Vilken typ av reningsteknik ska du välja?

Det är oftast grundvattennivån och markens genomsläpplighet (LTAR-värdet) som avgör vilken teknik du kan välja. Anlita din grävare som konsult för att hjälpa dig att välja teknik.

Om LTAR-värdet är mindre än 10-15 så är marken väldigt tät, det vill säga den släpper inte igenom så mycket vatten. Då är det lämpligast att anlägga en markbädd. En markbädd är alltid minst 30 m2 stor. Den ska byggas enligt tidigare "Allmänna råd om små avloppsanläggningar", 87:6. Den finns att ladda ner från Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Där finns även olika faktablad för olika delar i en avloppsanläggning.

Om LTAR-värdet är större än 15 så släpper marken igenom tillräckligt mycket vatten för att du ska kunna bygga en infiltrationsbädd. Den ska alltid vara minst 30 m2 men den kan behöva vara större. LTAR-värdet är avgörande för vilken yta infiltrationsbädden ska ha.

Planerar du att bygga en avloppsanläggning med prefabricerade biomoduler så ska den alltid byggas enligt tillverkarens rekommendationer. Du behöver ändå ta ut jordprover och sätta ner ett grundvattenrör.

Avståndet mellan grundvattennivå och avloppsanläggningens nivå under mark är viktig för anläggningens funktion. Observera! Spridarrören får aldrig grävas ner djupare under markytan än 80 cm. Det är mikroorganismerna som står för reningen av avloppsvattnet. De behöver ha syre för att leva. Syret får de från luftningsrören och genom att luft tar sig ner genom marken. Avståndet mellan grundvattennivån och spridarledningarna ska minst vara 1,5 meter och avståndet mellan grundvattennivån och dräneringsledningarna ska vara minst 20 cm.

Gör det här för att få fram kompletta uppgifter inför ett val om minireningsverk

Vi ställer krav på att minireningsverk ska vara testade enligt gällande EU-standard. Vi ställer även krav på att minireningsverket ska ha regelbunden service av en person med sakkunskap om reningsverket.

Det finns många olika märken med olika reningsförmåga. En del minireningsverk behöver ofta kompletteras med ett efterpoleringssteg innan det renade vattnet släpps ut. Det är ofta bakterier och smittämnen som behöver renas bort ytterligare.

Andra typer av minireningsverk har en begränsad reningseffekt. Väljer du en sådan typ kan du behöva bygga en infiltration eller markbädd som en del i din avloppsanläggning. I det här fallet behöver du sätta ner ett grundvattenrör och ta ut jordprover för att ta reda på LTAR-värdet.

Fastighetsägaren har ansvaret för rening av avloppsvattnet

Det är alltid du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att du släpper ut tillräckligt renat avloppsvatten. Alla små avlopp ska uppfylla kraven för normal eller hög skyddsnivå.

  Så här mycket ska avloppsanläggningen rena bort:
Områden med normal skyddsnivå
 • minst 70 procent av fosforhalten i avloppsvattnet
 • minst 90 procent av de organiska ämnena i avloppsvattnet.
Områden med hög skyddsnivå
 • minst 90 procent av fosforhalten i avloppsvattnet
 • minst 50 procent av kvävehalten i avloppsvattnet
 • minst 90 procent av de organiska ämnena i avloppsvattnet.

 

Vad som avgör om din fastighet finns inom normal eller hög skyddsnivå beror bland annat på närhet till dricksvattenbrunn, sjöar, vattendrag, diken med mera. Vi gör en prövning av skyddsområdet i varje enskilt fall.