E-formulär ansökan om årshämtning av hushållsavfall

Beviljat tillstånd är personligt och knutet till fastigheten. Om förhållandena ändras ska du meddela oss om ändringen. Tillståndet kan återkallas med omedelbar verkan om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls.

För att ansökan ska kunna beviljas behöver dessa kriterier vara uppfyllda:

  • Det ska finnas en varmkompost, dvs. en isolerad kompostbehållare på fastigheten. Komposten ska vara anmäld till Miljösamverkan östra Skaraborg. Du anmäler komposten i ett separat e-formulär eller på en separat blankett.
  • Den uppkomna avfallsmängden som ska tas omhand ska vara mycket liten. Miljönämndens utgångspunkt för att bevilja årshämtning är att hushållet består av högst en person, som bor permanent i bostaden, och att du kan visa att mängden restavfall som uppstår under ett år är mindre än 380 liter.

 

Årshämtning av restavfallet innebär att du under tiden du är beviljad undantaget alltid ska:

  • Kompostera matavfallet i en isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare, på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
  • Sortera ut småbatterier, bilbatterier och farligt avfall (till exempel lösningsmedel, färgrester, lackrester, spillolja, kemikalier och sprayburkar) och lämna detta för omhändertagande till en återvinningscentral.
  • Sortera ut förpackningar av metall, ofärgat glas, färgat glas, kartong och papp, hård och mjuk plast samt tidningar, tidskrifter och kataloger och lämna detta för återvinning till en återvinningsstation eller en återvinningscentral.

Anvisningar om sortering finns på www.avfallskaraborg.se.

Information om avgift

Miljösamverkan östra Skaraborg tar ut en avgift för handläggning av ansökan om årshämtning, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun. Avgiften ska betalas även om ansökan avslås eller avvisas.

Vår behandling av personuppgifter

Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhet är laglig. Hur vi behandlar dina personuppgifter i det här formuläret kan du läsa om i dokumentet "Information till dig som lämnar personuppgifter i blanketter, webbformulär eller e-tjänster".

Uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i.

 Uppgifter om fastighetsägaren
Namn *
Personnummer *
Adress *
Postnummer *
Postadress *
Telefon dagtid, helst mobiltelefon *
E-post


 Uppgifter om fastigheten som ansökan gäller
Fastighetsbeteckning *
Kommun *
Antal boende på fastigheten *
Fastighetens adress *
Fastighetens postnummer *
Fastighetens postadress *


 Du måste kompostera ditt matavfall! Välj det alternativ som passar din situation.
Kompostering av matavfall *
 Årshämtning av restavfall innebär att du under tiden du är beviljad undantaget alltid ska göra detta:
Jag förbinder mig att:

Jag förbinder mig att:

Jag förbinder mig att:

Jag förbinder mig att:

Jag förbinder mig att:

Jag förbinder mig att:

 Redovisa hur du kommer att ta hand om det avfall som är förbrukningsvaror och hur mycket av sådant avfall du beräknar att du får under ett år.
Förbrukningsvaror kan till exempel vara trasiga kläder, tandborstar och dammsugarpåsar. *


 Vi vill gärna skicka beslut till dig till en säker digital brevlåda.
Hur vill du ha återkoppling på din ansökan? *