E-formulär anmälan av kompostering av matavfall

Anmälan är personlig och knuten till fastigheten. Om förhållandena ändras ska du meddela Miljösamverkan östra Skaraborg. Anmälan kan återkallas med omedelbar verkan om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls.

För att få kompostera matavfall behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare. Dessutom krävs att du sköter komposten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du ska ha tillräckligt utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det färdigkomposterade materialet på ett miljöriktigt sätt.

Avgift för att anmäla kompost

Anmälan om kompostering av matavfall för en- eller tvåfamiljshus är avgiftsfri.

För anmälan om kompostering vid flerfamiljshus, restauranger, livsmedelsbutiker med flera tar miljönämnden från och med 2019 en avgift för handläggningen.

Vår behandling av personuppgifter

Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhet är laglig. Hur vi behandlar dina personuppgifter i det här formuläret kan du läsa om i dokumentet "Information till dig som lämnar personuppgifter i blanketter, webbformulär eller e-tjänster".

Uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i.

 Uppgifter om fastighetsägaren
Namn *
Personnummer *
Adress *
Postnummer *
Postadress *
Telefon dagtid, helst mobiltelefon *
E-post


 Uppgifter om fastigheten som anmälan gäller
Fastighetsbeteckning *
Kommun *
Adress *
Postnummer *
Postadress *


 Uppgifter om kompostbehållaren
Volym (liter) *
Är behållaren isolerad? *


Är behållaren skadedjurssäker? *


Har du köpt en kompost? Fyll i följande fält:Har du köpt en kompost? Fyll i fältet nedan.
Modell
 Har du tillverkat din kompostbehållare själv? Fyll i fälten nedan.
Vilket material är kompostbehållaren byggd av?
Hur tjock är isoleringen? (centimeter)
Har behållaren ett skydd i botten?


Hur breda är springorna i bottenskyddet? (centimeter)


Hur vill du ha återkoppling på din anmälan? *