Falköpings kommun

De dokument du hittar på den här webbsidan är inte Falköpings kommuns officiellt beslutade taxor. De här dokumenten är beslutade av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg och skickade till Falköpings kommun som förslag till taxor. Kommunfullmäktige har inte ändrat i direktionens förslag. Taxorna som är beslutade av kommunfullmäktige finner du på Falköpings kommuns webbplats. Se vidare under länkar.

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken

Taxorna är uppdelade efter aktuell lagstiftning. Den mest omfattande taxan är Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (77 sidor). Denna taxa har fyra bilagor:

  • Taxebilaga 1, avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan och övrig tillsyn inom miljöbalkens område (s. 8-14).
  • Taxebilaga 2, avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter (s. 15–72).
  • Taxebilaga 3, avgiftsklasser och årlig tillsynsavgift (s. 73).
  • Taxebilaga 4, erfarenhetsbedömning (s. 74-77).

 

Övriga taxor

  • Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstagstiftningen
  • Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
  • Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)

 

Taxor/avgifter för 2020 Grundfaktor
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 035 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, planerad kontroll 1 371 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, extra kontroll 1 109 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, avgift för registrering 1 109 kr
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 1 035 kr
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) 1 035 kr
Inställelseavgift för extra tillsyn (kronor per kontrolltillfälle) 238 kr