Bilden visar en traktor på ett fält.

Lantbrukare

Miljösamverkan har tillsyn över lantbrukets miljöpåverkan. Vid tillsynen går vi bland annat igenom gödselhantering och spridningsarealer, hantering av bekämpningsmedel, avfallshantering samt förvaring av diesel och eldningsolja.

Regelbundna besök på vissa gårdar

Vi har prioriterat att regelbundet besöka alla gårdar som har fler än 10 djurenheter. Den här miljötillsynen finansieras genom att verksamheten betalar en årlig avgift. Hur ofta gården får en tillsynsinsats bestäms av storleken på djurhållningen. Även avgiftens storlek beror på djurhållningens storlek.

I begreppet tillsyn ingår dels tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken eller regler utfärdade med stöd av miljöbalken, dels våra andra uppgifter av förebyggande och stödjande karaktär. När vi beräknar tidsåtgången för tillsyn och prövning ingår förutom tillsynsinsatsen även bland annat förberedelser innan insatsen, arbete efter inspektion, telefonsamtal, samråd etc. med övriga tillsynsmyndigheter, interna och externa kontakter med sakkunniga och registerhållning i allmänhet samt miljöövervakning.

Exempel på tillsynsinsatser kan vara inspektion på plats, granskning av rapporter, information till verksamheter etc.

Inspektion på mindre gårdar

Även gårdar med mindre än 10 djurenheter kan få en tillsynsinsats, liksom gårdar med enbart växtodling. Verksamheten betalar då en avgift för den enskilda insatsen.

 

Tillsynens omfattning

Vi har med hjälp av miljöbalken delat in verksamheterna enligt följande:

0-10 djurenheter

Vi gör miljötillsyn men inte regelbundet.

11-100 djurenheter

Normalt gör vi tillsynsinsatser var tredje år.

Anmälningspliktig verksamhet

Gårdar med 101-200 djurenheter får normalt tillsynsinsats vartannat år.

Gårdar med 200-400 djurenheter (nöt, häst, får eller getter) får i normalfallet tillsynsinsats vart annat år.

Tillståndspliktig verksamhet

Gårdar som har fler än 200 djurenheter svin eller fjäderfä samt gårdar med fler än 400 djurenheter nöt, häst, får och getter får oftast tillsynsinsats varje år.

På Jordbruksverkets webbplats kan du se hur man beräknar antalet djurenheter när det gäller gödsel.

Andra tillsynsintervall

Andra intervall i tillsynen kan förekomma, om vi anser att det är nödvändigt eller om det passar vår tillsynsplan bättre.

Vi gör även oanmälda besök som är utanför den ordinarie tillsynsplanen. Vid dessa inspektioner gör vi inte en fullständig kontroll av verksamheten utan inriktar oss på en eller ett par kontrollpunkter. Vi kan till exempel kontrollera att flytgödselbrunnar har täckning eller att sprutjournalen är rätt ifylld.

Förändringar i din djurhållning ska meddelas oss

När lantbrukare låter förpröva stallar hos länsstyrelsen kontrollerar länsstyrelsen endast stallet utifrån djurskyddslagen. Det är vi (miljötillsynsmyndigheten) som kontrollerar att kraven på lagringskapacitet är uppfyllda och att lantbrukaren har tillräcklig spridningsareal. Tänk också på att kraven på lagringskapacitet varierar beroende på var du bor.

Om djurhållningen kommer att omfatta mer än 100 djurenheter ska du anmäla förändringen till oss. Kommer du att hålla mer än 200 djurenheter (fjäderfä eller svin eller mer än 400 djurenheter nötkreatur eller övriga djurslag) så ska du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

Regler och förordningar

Viktiga bestämmelser för din verksamhet finns i miljöbalkens förordning om miljöhänsyn i jordbruket (SFS 1998:915) samt i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2004:62) - länken är till ändringen av utgåvan (2015:21).

Mer information om regelverk och checklistor för egenkontroll kan du hita på LRF:s webbplats, Miljöhusesyn.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddet

Sedan den 1 januari 2009 är det länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontrollen. Läs gärna mer på Länsstyrelsen i Västra Götalands läns webbplats.