Miljöfarliga verksamheter

Det finns många olika verksamheter som kan påverka miljön. Miljöfarlig verksamhet kan vara bensinstationer, fordonstvättar, lantbruk, vindkraftverk eller industriföretag som använder kemikalier. Det kan också vara en åtgärd, som att gräva i förorenad mark, eftersom grävarbetet i sig kan innebära risk för spridning av en förorening. Du hittar mer information om vissa typer av miljöfarlig verksamhet i menyerna.

Miljöfarlig verksamhet är ett juridiskt begrepp som används inom miljölagstiftningen. Att en verksamhet omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den därmed är farlig för människors hälsa eller miljön.

Vilka miljöregler gäller för din verksamhet?

Den typ av verksamhet du har, och hur stor verksamheten är, avgör vilka krav som ställs på den. Innan du startar eller ändrar en verksamhet kan du behöva anmäla eller få tillstånd enligt miljölagstiftningen.

Vissa regler gäller för både privatpersoner och företag. Du måste till exempel göra en anmälan eller få ett tillstånd om du vill anlägga ett enskilt avlopp eller installera en värmepump för berg- eller jordvärme.  

Miljölagstiftningen

Miljöbalken är den svenska miljölagstiftningen. Den gäller för all användning av mark, byggnader eller anläggningar, som på ett eller annat sätt kan innebära utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan risk för människors hälsa eller miljön.

Du kan läsa mer om miljölagstiftningen och miljöfrågor på Naturvårdsverkets webbplats.