Radonmätning i flerbostadshus

Det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att göra radonmätningar.

Som ägare till flerbostadshus är du ansvarig för att kontrollera radonhalten i inomhusluften i ditt bostadsbestånd. Radonhalten i bostäder får inte överskrida 200 Bq/m3. Det framgår av Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus (FoHMFS 2014:16). Mätningen ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Länkar finns på den här webbsidan.

Så här gör du för att mäta radon i flerfamiljshus

Det här är en enkel sammanfattning. Mer information  finns i dokumentet "Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder".

 • Mätning ska ske under tiden 1 oktober till och med 30 april.
 • Mätningen ska ske under minst två månader, gärna tre månader.
 • Mätningar ska göras i varje flerbostadshus.
 • I hus utan källarplan, det vill säga hus med bottenplatta eller kryputrymme, ska radon mätas i alla lägenheter på markplan. Därutöver ska mätning ske i minst 20 procent av lägenheterna och i minst en lägenhet per våningsplan.
 • I hus med källarplan ska mätning ske i minst 20 procent av lägenheterna och i minst en lägenhet per våningsplan.
 • Om utymmen i källarplan används som bostad ska mätning ske även där.
 • Mät i första hand i lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten, eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.
 • Minst två rum i varje lägenhet ska mätas, varav ett sovrum och ett rum som ofta används av de boende, till exempel vardagsrum. Däremot ska radon inte mätas i köket. Även i en enrumslägenhet ska ha två mätdosor användas.
 • Mätdosor ska inte flyttas mellan olika rum.
 • Följ noga instruktionerna som följer med mätdosorna.

Beställ radondosor så här

Du kontaktar något av de mätlaboratorier som finns. Det är Swedac som ackrediterar mätlaboratorierna. Om du är medlem i Fastighetsägarna kan du besälla radondosor via dem. Du kan även beställa radondosor direkt via en radonkonsult.

MIljösamverkan tillhandahåller inte dosor för att mäta radon.

Informera dina hyresgäster

Eftersom ventilationen har en avgörande betydelse för radonhalten är det viktigt att du informerar de som bor i husen, om hur de ska hantera ventilationsutrustningen i lägenheterna. Det här behöver de boende göra för att mätningen ska ge rättvisande resultat:

 • Hålla frånluftsventiler i badrum och kök öppna och väl rengjorda.
 • Eventuella tilluftsventiler ska vara öppna så mycket som möjligt.

Rapportera resultatet av mätningarna till oss

Det bästa är att du använder vår mall för att rapportera resultatet av mätningarna. Kontakta kundtjänst för att få mallen skickad till dig. Redovisa mätresultaten som årsmedelvärde för respektive lägenhet. Radonuppgifter som har skickats in till oss är offentliga handlingar, vilket innebär att de är tillgängliga för allmänheten.

Information om avgift

Du får betala en timavgift för vår handläggning av din sammanställning av resultat från radonmätningarna. Väljer du att redovisa resultaten på ett annat sätt än i excel-filen så kan det ta längre tid för oss att granska resultaten. Det innebär att vi fakturerar en högre avgift.

Vad händer om du inte redovisar mätresultat?

Om vi inte har fått din sammanställning av mätresultaten inom utsatt tid kommer vi att förelägga ditt företag om att skicka in en sammanställning till oss.

Vad händer om riktvärdet överskrids?

Om riktvärdet på 200 Bq/m3 överskrids, bedömer vi att det är en olägenhet för människors hälsa. Då kommer vi att förelägga ditt företag att vidta åtgärder. Efter att åtgärderna är genomförda behöver du göra nya radonmätningar för att kontrollera att åtgärderna har gett önskat resultat.

Gör mätningar efter åtgärder så här

Nya mätningar ska göras i samtliga lägenheter där radonhalten översteg 200 Bq/m3. I samtliga trappuppgångar, där det finns lägenheter där radonhalten från början överskred riktvärdet, ska nya radonmätningar även göras i följande lägenheter:

 • De lägenheter som angränsar till en lägenhet med för hög radonhalt och finns på samma våningsplan som lägenheten med överskridande värde.
 • Lägenheten högst upp och längst ner i förhållande till respektive lägenhet med överskridanden.