Är det tillåtet att i nitratkänsligt område sprida flytgödsel (eller urin) på vall, efter tredje skörd, och sedan plöja upp vallen senare under hösten utan någon efterföljande höstsådd?

Nej, i nitratkänsligt område är det inte tillåtet.

I Jordbruksverkets föreskrifter definieras växande gröda som: en väl etablerad gröda sådd i normal tid och med normal utsädesmängd. vid höstspridning i växande gröda ska grödan vara avsedd för övervintring och möjlig för skörd. Grödan anses som växande även om tillväxten tillfälligt har upphört på grund av låg temperatur.

Viktiga datum för nitratkänsliga områden

På Jordbruksverkets webbplats kan man läsa

1 augusti–31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

1 oktober–31 oktober får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst 1 meter utan stödvägg, som till exempel djupströbädd. På obevuxen mark ska gödseln blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom tolv timmar.

1 november–28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.

 

Datum