Anmäl din miljöfarliga verksamhet

Så här anmäler du din verksamhet.

Nedan beskrivs hur du anmäler en C-verksamhet du vill starta, och hur du anmäler ändringar hos A-, B-, eller C-verksamheter. Om du vill få en överblick över vilka verksamheter och ändringar av verksamheter som måste anmälas på nedanstående sätt, läs under rubriken ”Anmälningsplikt och tillståndsplikt” i menyn till vänster. Där förklaras även begreppet A-, B-, och C-verksamhet.

Anmäl senast 6 veckor i förväg

Din anmälan ska skickas in till Miljönämnden östra Skaraborg senast 6 veckor innan du startar en anmälningspliktig verksamhet eller genomför en anmälningspliktig ändring.

Det här ska anmälan innehålla 

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas i två exemplar för B- och C- verksamheter och i tre exemplar för A-verksamheter.

I din anmälan ska du visa Miljönämnden östra Skaraborg att din verksamhet/ändring av verksamheten är så bra ur miljösynpunkt att den kan tillåtas enligt miljölagstiftningen.

En anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljönämnden ska kunna göra en bedömning av din anmälan. Nedan finns exempel på de uppgifter som kan behöva finnas med i en anmälan. Även andra uppgifter kan behöva finnas med i just din anmälan.

 • Administrativa uppgifter om verksamhet (namn, adress, organisationsnummer med mera).
 • Uppgifter om gällande beslut enligt miljölagstiftningen (om sådana finns).
 • Uppgifter om lokalisering (var verksamheten bedrivs eller är tänkt att bedrivas inklusive karta och situationsplan).
 • En beskrivning av verksamheten eller den ändring du vill genomföra.
 • Uppgifter om förbrukning och hantering av råvaror, bränslen och kemikalier.
 • Uppgifter om det miljöfarliga avfall som uppkommer, hur det hanteras, transporteras och omhändertas.
 • Uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden, utsläpp till avlopp, eventuell vattenreningsanläggning med mera.
 • Uppgifter om luftutsläpp, utsläppspunkter, eventuell luftreningsanläggning med mera.
 • En beskrivning av eventuella bullerstörningar och bullerdämpande åtgärder.
 • En beskrivning av den egenkontroll som är tänkt att utföras över anläggningen.
 • Uppgifter om beredskap och rutiner vid eventuella haverier eller spill. 
 • Underskrift av verksamhetsansvarig.

När din anmälan har kommit in

Miljönämnden östra Skaraborgs uppgift är att granska om din verksamhet uppfyller miljölagstiftningens krav och, om det behövs, fatta de beslut som behövs för att miljölagstiftningen ska följas. 

Länsstyrelsen, andra myndigheter, organisationer och enskilda personer kan i vissa fall lämna synpunkter på anmälan.

Om nämnden anser det nödvändigt kan du behöva komplettera din anmälan med mer information.

Svar på anmälan

När miljönämnden bedömer att det finns tillräcklig med information för att bedöma din anmälan enligt miljölagstiftningen kommer miljönämnden att svara på din anmälan.

Du kan få olika typer av svar på din anmälan. I vissa fall får du information eller ett meddelande att miljönämnden i nuläget inte kommer att ställa några krav utifrån vad som kommit fram i anmälan. I andra fall kan miljönämnden besluta om skyddsåtgärder, till exempel vad som får släppas ut till vatten och avlopp, ställa krav på bullernivån från verksamheten och hur kemikalier ska hanteras. Miljönämnden kan också besluta om förbud.

Överklaga beslut

Du kan överklaga miljönämndens beslut till länsstyrelsen. Information om hur du kan överklaga ett beslut skickas till dig tillsammans med beslutet.

Har nämnden inte fattat något formella beslut, utan bara lämnat information, eller meddelat att inga krav kommer att ställas, kan du inte överklaga det svar du fått.