Det kostar mycket energi att kyla en lokal.

Energieffektivisering

Frågor om energieffektivisering ingår i vår ordninarie tillsyn.

Energieffektivisering är i fokus för såväl energimyndigheten, länsstyrelsen och kommunernas miljökontor.

Alla företag som kan påverka miljön har en skyldighet att följa reglerna i miljöbalken, bland annat hänsynsreglerna. För er energianvändning innebär det till exempel att ni ska:

  • skaffa er kunskap om vilken påverkan företagets verksamhet har på människors hälsa och miljön och hur verksamheten kan motverka påverkan (Kunskapskravet)
  • vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått när det kan finnas risk för negativ påverkan. Bästa möjliga teknik ska användas (Försiktighetsprincipen)
  • hushålla med råvaror och energi samt sträva efter återanvändning och återvinning (Hushållningsprincipen)

Jobba strukturerat med er energieffektivisering

Energimyndigheten har tagit fram ett material ni använda ser av för att börja jobba med er energieffektivisering.

Det går ut på att hitta ett strukturerat arbetssätt med så kallad energiledning. Det kan beskrivas som ett verktyg som hjälper företaget att kontrollera, styra och förbättra sin energianvändning.

Det går ut på att man jobbar i fyra steg.

Steg 1       Företaget gör en självskattning. Det ger en status av hur företaget arbetar med energifrågorna i dag och ger en vink om vilket steg ni ska fortsätta med.  
Steg 2 Nu ska ledningen involveras i arbetet och en energiansvarig person ska utses. Ni ska ta fram och besluta om energimål. Ni har kartlagt energianvändningen och hur den varierar över tid och var de mest energikrävande processerna och utrustningen finns.
Steg 3 Nu har företaget beslutat om en energipolicy eller liknande och det finns nyckeltal för energianvändningen framtagna. Det finns en handlingsplan för företagets fortsatta energiarbete.
Steg 4 Företaget har skapat en fast organisation kring energifrågorna. Handlingsplanen revideras regelbundet och resultaten utvärderas. Företaget genomför interna energirevisioner.