Bild på bostadshus.

Ditt boende

En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Problem med inomhusmiljön kan till exempel vara radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Olägenhet för människors hälsa

Olägenhet för människors hälsa är ett grundläggande begrepp i arbetet med hälsoskydd. Med olägenhet menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan negativt. För att kallas olägenhet så ska störningen inte vara ringa eller tillfällig.

Bedömningen av vad som är en olägenhet för människors hälsa ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart från en persons åsikt eller ett enskilt fall.

När det gäller en störning så utgår man från hur människor i allmänhet uppfattar situationen. För att störningen ska anses vara en olägenhet måste den ha en viss varaktighet, antingen under en sammanhängande tid eller genom att den återkommer, regelbundet eller oregelbundet.

Här beskriver vi några områden där olägenhet för människors hälsa kan uppstå:

  • rök från vedeldning
  • inomhustemperatur
  • ventilation
  • radonhalter inomhus som överstiger 200 Bq/m3 inomhusluft
  • problem med fukt och mikroorganismer
  • problem med buller i bostaden.

Du kan läsa i de allmäna råden vilka värden som ska uppfyllas, se länk på sidan.

Om du har klagomål på din bostadsmiljö

I första hand behöver du kontakta fastighetsägaren till din bostad. Förklara sakligt hur du upplever problemet i lägenheten eller omgivningen. Fastighetsägaren behöver en skälig tid för att undersöka problemet i din lägenhet och lämna förslag på lösning. Om din hyresvärd har en egen blankett för klagomål så använder du den i första hand. Om din hyresvärd inte har någon sådan blankett kan du använda vår blankett. Du fyller i den och skickar den till din hyresvärd. Det är bra om du tar en kopia till dig.

Om din hyresvärd inte lämnar dig besked inom två veckor på vad man ska göra för åtgärder på ditt klagomål eller om hyresvärden inte gör några åtgärder alls så kan du skicka en kopia på din anmälan till oss.

Till anmälan vill vi att du för en dagbok över vad som har stört dig. Du kan använda vår enkla störningsdagbok. För att vi ska få ett tillräckligt bra underlag behöver du föra anteckningar i minst tre veckor.

Vår bedömning vid klagomål på miljön i bostaden

När din anmälan kommit till oss så gör vi en bedömning om det är en olägenhet för människors hälsa eller inte. Vi gör bedömningen utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd. För att kunna göra bedömningen kan det vara nödvändigt att göra en inspektion på plats.