Kartbild av södra Bottensjön

Tillfällig kostrekommendation för konsumtion av fisk från södra Bottensjön

I samråd med Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland har Miljönämnden tagit fram en tillfällig kostrekommendation för konsumtion av fisk fångad i södra delen av Bottensjön i Karlsborgs kommun. Kostrekommendationen upprättas på grund av förhöjda halter av PFAS i fisk, som kan ge negativa hälsoeffekter vid längre tids exponering.

Rekommendationen är att allmänheten inte bör äta fisk fångad från södra delen av Bottensjön i Karlsborgs kommun mer än 2-3 gånger per år. Rekommendationen gäller samtliga invånargrupper i samhället.

Anledningen till den tillfälliga kostrekommendationen är att det EU-gemensamma tolerabla veckointaget för PFAS har sänkts på grund av nya bedömningar som gjorts för hälsoeffekter.

Undersökningar som gjordes av Länsstyrelsen i Västra Götaland 2021 visar att halten PFAS i abborre från södra Bottensjön är för hög enligt Livsmedelsverkets nya rekommendationer för egenfångad fisk. Ytterligare undersökningar ska göras för fler fiskarter i konsumtionsstorlek i sjön. I väntan på dessa undersökningar införs tillfälliga kostrekommendationer.

Kostrekommendationen innebär inte något förbud mot att fiska eller bada i södra Bottensjön.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen som inte förekommer naturligt. På grund av PFAS unika egenskaper av att vara vatten- och oljeavvisande samt tåla höga temperaturer används det i en mängd olika produkter. PFAS finns bland annat i impregneringsmedel, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. PFAS kan ge negativa hälsoeffekter vid långvarig exponering. Ämnena kan komma in i fisk via näringskedjan på olika sätt. 

Tolerabelt veckointag 

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tar fram tolerabla veckointag för olika miljögifter. Det tolerabla veckointaget motsvarar den mängd av ett visst ämne som en människa kan få i sig varje vecka under hela livet utan att riskera någon påverkan på hälsan.

Livsmedelsverket bedömer att risken att konsumera fisk med halter som leder till att det tolerabla veckointaget överskrids under kortare perioder, inte medför någon ökad risk för hälsan. Däremot är det viktigt att om möjligt begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS.

Hur länge gäller kostrekomendationen?

Kostrekommendationen gäller tillfälligt och tills nämnden beslutar om något annat.