Offentlighetsprincipen – rätten till insyn

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Därför har till exempel privatpersoner och massmedia rätt att ta del av myndigheters allmänna handlingar.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder, eller information lagrad på papper eller digitalt. Minnesanteckningar, utkast och säkerhetskopior betraktas vanligtvis inte som allmänna handlingar.

Allmänna handlingar sparas i vårt diarium och i vårt arkiv tills vidare.

Vilka handlingar är offentliga?

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Visst innehåll i handlingar kan omfattas av regler om sekretess vilket kan medföra att hela eller delar av handlingar inte kan lämnas ut. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det krävs med hänsyn till 

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset av att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, eller
7. intresset av att bevara djur- eller växtart. 

Vad som ska skyddas bestäms av offentlighets- och sekretesslagen och speciallagstiftning. Eventuella sekretessfrågor prövas i varje enskilt fall när en handling begärs ut.

Ditt mejl, din anmälan eller synpunkt blir en allmän handling

När du skickar in en handling till oss med vanlig post, e-post eller via en e-tjänst så blir den oftast en allmän handling.

När du anmäler något hos oss kan du normalt inte vara anonym. Läs mer om anonymitet på sidan Anmäla något anonymt (miljoskaraborg.se)