Bilden visar ett vitt trästaket med röda toppar. En gul skylt med texten "till salu".

Bo i hus (egen fastighet)

Nästan alla problem som kan uppkomma i en bostad är fastighetsägarens ansvar att ätgårda. Eget boende = eget ansvar. Här är några tips du kan tänka på innan du köper en fastighet.

Buller och höga ljud

Det finns en rad olika källor till ljud som vi kan känna oss störda av. Som individer har vi alla en mycket varierande känslighet för olika typer av ljud. Buller är ett samlingsnamn för störande och oönskade ljud. Exempel på buller är trafik, fläktar, musikanläggningar hos grannen etc.

Det är bra att innan man bestämmer sig för en bostad, kontrollerar om bostaden är utsatt för någon form av buller som man kan finna störande. Vissa ljudkällor är svåra att åtgärda och i en del fall måste ljudet accepteras, till exempel ljud från järnväg. Ett störande ljud som man till en början bara noterar kan växa i medvetandet för att efter en tid upplevas mycket störande och kan till och med hindra sömn.

Lukt

Störande lukter kan komma från verksamheter som restauranger, lantbruk, biogasanläggningar. Vedeldning är ett annat exempel som kan härröra både från verksamheter och privata hushåll.

Skaffar man ett hus på landet så får man räkna med att lantbrukaren kan behöva gödsla någon gång per år. Det luktar mycket vid spridningstillfället och en tid därefter men det försvinner efter ett tag.

Kontrollera radonhalt innan du köper

Radon betraktas inte som ett dolt fel. Som köpare måste du därför själv kontrollera att huset inte har radonproblem. Ibland finns inte möjlighet för en långtidsmätning som kan jämföras med den referensnivå som gäller. Ett alternativ är då en så kallad rådgivande korttidsmätning. Notera att osäkerheten är stor med korttidsmätningar, därför kan man inte alltid lita på att den uppmätta radonhalten är korrekt.

Du kan också begära att det i köpehandlingarna skrivs in att du mäter radon efter köpet och hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas. Du kan läsa mer om radon på Boverkets webbplats.

Värmepumpar

Innan du installerar en värmepump för utvinning av värme ur berg, jord, grundvatten eller ytvatten, måste du anmäla detta till tillsynsmyndigheten, det vill säga Miljösamverkan. Du som fastighetsägare är ansvarig för anläggningen. Om det finns en värmepump installerad på fastigheten måste du få dokumentationen om värmepumpen från den förra ägaren.

Man får borra för bergvärme eller gräva ner ytjordvärme nästan överallt. Undantagen är i vattenskyddsområden eller i närheten av kommunala reservvattentäkter. Du kan ringa vår kundtjänst för att få mer information om den aktuella fastigheten.

Luftvärmepump får man installera utan anmälan. En luftvärmepump låter dock en del vilket kan upplevas som störande. Därför är det bra att tänka på var man placerar värmepumpen så att den inte stör grannarna.

Cisterner

Hus som värms upp med olja har installerat en cistern för lagring av bränslet. Oljecisterner ska kontrolleras regelbundet. Det finns regler om hur kontrollerna ska gå till i föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 2011:8 och MSBFS 2018:3.

Cisterner som inte längre används ska helst tas bort omgående. För att förhindra olyckor med oljeleverans efter att cisternen tagits bort är det mycket viktigt att ta bort överfyllnadsskydd och påfyllningsrör samtidigt  som cisternen tas bort. När en cistern tas ur bruk och skrotas ska du informera Miljösamverkan om det.

Förorenad mark och byggnad

Föroreningar kommer ofta från gamla industrier eller verksamheter och kan finnas både i mark och i byggnader. Föroreningar kan orsaka skador på både människor och i miljön. Det är ofta kostsamt att sanera.

Den som köper en fastighet kan, i vissa fall, även få ta ansvaret för de eventuella föroreningar som finns i marken eller byggnaderna. Därför är det viktigt att ta reda vad som har funnits på fastigheten historiskt sett för att utifrån den informationen göra en bedömning om marken eller byggnaden riskerar att vara förorenad. I första hand är det dock alltid den som orsakat att föroreningen hamnat där den är, som också ansvarar för att sanera efter sig.

Om du vid grävarbete påträffar jordmassor som du misstänker är förorenade ska du anmäla detta till oss.

Enskild vattenbrunn

Du som köpare måste kontrollera att den enskilda vattenbrunnen har vatten av bra kvalitet. Det faller under din undersökningsplikt. Var uppmärksam på dricksvattnets lukt, färg, smak och föroreningar.Kontrollera följande:

  • Finns resultat av vattenanalys? Analysen bör inte vara äldre än ett år, tänk på att kontrollera vilka parametrar som ingick i analysen.
  • Har det någon gång varit problem med vattenkvaliteten?
  • Lukt och smak kan vara en bra indikation på vattnets kvalité.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp omfattas av undersökningsplikten men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste alltså själv ta reda på om huset du tänkt köpa har ett godtagbart avlopp. Om ett avlopp är godtagbart eller inte beror på många faktorer, till exempel:

  • Hur gammalt avloppet är.
  • Vilken belastning det är utformat för.
  • Hur avloppet är uppbyggt.

Om ett avlopp är undermåligt kan Miljösamverkan ställa krav på att åtgärda avloppet inom en viss tid. Att bygga en ny avloppsanläggning kostar vanligtvis mellan 50 000 och 120 000 kr. För att ta reda på om huset du tänkt köpa har ett godtagbart avlopp kan du kontakta vår kundtjänst.

Djurhållning

Om du planerar att ha till exempel hästar, får eller nötkreatur på din fastighet så finns det bestämmelser bland annat kring hur gödseln ska tas omhand. Det finns också bestämmelser kring när och hur gödseln får spridas. Mer information om detta finns på Jordbruksverkets webbplats. Du kan även ringa vår kundtjänst för mer information om vad som gäller i din kommun.