Bilden visar en skyld som berättar att man befinner sig vid ett vattenskyddsområde.

Vi ställer krav vid installation av värmepumpar för att skydda grundvattnet

För att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet "Grundvatten av god kvalitet" behöver samhället se till att minska riskerna för förorening av grundvattnet.

Miljökvalitetsmålet innebär att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning och bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Du kan läsa mer om Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål på Miljömålsportalen, se länk under "Relaterad information".

Värmepumpar påverkar miljön

Det finns risk att värmepumpar påverkar miljön negativt. De kan framför allt utgöra ett hot mot grundvattnet. Det är borrningen av energibrunnar som anses vara det största hotet. Även själva anläggningen kan innebära en risk så länge borrhål eller kollektorslang finns kvar i marken.

Värmepumpar i sedimentär berggrund och i vattenskyddsområden

När man borrar på och i närheten av våra platåberg, där det finns sedimentär berggrund finns risk för omblandning av grundvattenmagasin i olika delar i berggrunden. Omblandningen innebär att vatten från olika vattenlager med olika kemiska och fysikaliska sammansättningar blandas, vilket kan orsaka att vattenkvaliteten blir sämre.

För att skydda de kommunala vattentäkterna finns speciella regler. Det innebär att det ofta är förbjudet att borra efter bergvärme eller gräva ner en kollektorslang inom skyddszonerna runt en kommunal vattentäkt. Vad man får göra inom vattenskyddsområdet bestäms av områdets föreskrifter.

Några av skälen till kraven

  • Olja kan läcka från kompressor eller borraggregat.
  • Köldbärarvätska kan läcka från anläggningen och orsaka bakterietillväxt i marken.
  • Om tryckluft läcker ut i jordlager eller sprickzoner i berggrunden kan vattnet i en vattentäkt bli grumligt.
  • Vid borrning finns risk att föroreningar sprids i grundvattnet och olika vattenmagasin kan blandas samman.
  • Infiltrationskänsligt underlag, t.ex. grus och sand, och sprickor i berget utgör en stor risk för spridning av eventuella föroreningar.
  • Vissa föroreningar som är bundna till partiklar i vanliga fall kan komma i rörelse och förorena grundvattentäkten.