Bilden visar ett antal gröna och bruna soptunnor på rad.

Hushållsavfall

Sopor som uppstår varje dag, i det dagliga livet i hemmet eller på kontoret kallas för hushållsavfall. Förutom de sopor du lägger i soppåsen under diskbänken ingår även el-avfall, lysrör, glödlampor, grovsopor, tidningar, förpackningar, slam från slamavskiljare samt latrin i begreppet hushållsavfall.

Hämtning av hushållsavfall

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall. Om du vill byta abonnemang eller storlek på kärl så hör av dig till Avfall & Återvinning Skaraborg. A&ÅS kontaktar du på telefon 0500-49 81 85 eller e-post info@avfallskaraborg.se

A&ÅS ansvarar också för att ta fram bestämmelser för hur hushållsavfallet ska samlas in, hur platsen där soporna hämtas ska vara och var olika typer av avfall ska lämnas (återvinningscentralerna). På A&ÅS webbplats kan du läsa vad de anser ska läggas i soppåsen och sedan i sopkärlet.

Undantag från A&ÅS föreskrifter

A&ÅS arbetar med att införa insamling av matavfall i tätorter och på landsbygden. När du ansluter dig till matavfallsinsamlingen kommer det brännbara hushållsavfallet i det gröna kärlet att hämtas var fjärde vecka. Därmed behöver du inte ansöka om att få dina hushållssopor hämtade var fjärde vecka.

Om du vill ta hand om ditt matavfall på din egen fastighet genom att kompostera det, behöver du anmäla komposten till Miljösamverkan. Enligt A&ÅS renhållningstaxa måste du ha ett 140 liters kärl för restavfallet. Enligt A&ÅS taxa betalar du lika mycket i sophämtningsavgift när du har egen kompost som när du får matavfallet hämtat i ett brunt kärl.

Du måste alltid meddela A&ÅS om du inte vill ha det bruna kärlet.

Förlängt hämtnings- och tömningsintervall för hushållsavfall

Enda möjliga undantaget från kommunal sophämtning är att ansöka om förlängt hämtnings- och tömningsintervall, så kallat miniabonnemang. Det innebär att du får dina hushållssopor hämtade upp till fyra gånger per år. Det är förknippat med olika krav. Du ska:

  • kompostera allt ditt matavfall
  • ditt hushåll ska ha extremt liten avfallsmängd
  • visa för oss hur du planerar att på ett miljöriktigt sätt ta hand om restavfallet
  • ansöka om att få undantaget från sophämtning.  

 

Miljönämndens utgångspunkt för att bevilja miniabonnemang är att hushållet består av högst en person och att du kan visa att mängden restavfall som uppstår under ett år är mindre än 380 liter.

Avgift för att ansöka om förlängt hämtnings- och tömningsintervall

Du får betala en avgift till miljönämnden för din ansökan om miniabonnemang. Avgiften ska betalas även om du får avslag på ansökan eller om den avvisas.

Beviljat miniabonnemang gäller i maximalt fem år. Därefter behöver du göra en ny ansökan, om du fortfarande vill ha miniabonnemanget.

Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige i respektive kommun. Information om avgiftens storlek hittar du via länken till Miljösamverkans taxor.

Anmälan och ansökan

Det är till Miljösamverkan östra Skaraborg du anmäler din matavfallskompost och ansöker om miniabonnemang.

Miniabonnemanget är personligt

Beviljat undantag, så kallat miniabonnemang, är personligt och knutet till fastigheten och gäller under maximalt fem år. Om du vill fortsätta att få dina sopor hämtade få gånger om året och fortfarande uppfyller kriterierna måste du komma ihåg att ansöka igen innan ditt tillstånd har gått ut. I annat fall kommer ditt sophämtningsabonnnemang att övergå till insamling av matavfall och fyraveckorshämtning av restavfallet.