Rökning på servering

Sedan juni 2005 är det förbjudet att röka på alla serveringar inomhus där man serverar mat och dryck och dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet gäller oavsett om det serveras alkohol eller inte och även om serveringen är tillfällig eller om den drivs av en ideell förening. Särskilda rökrum är undantagna från förbudet. Där får ingen servering ske och ytan får endast utgöra en mindre del av restaurangen.

Uteservering eller inneservering?

Definitionen av vad som klassas som utomhus respektive inomhus för en lokal i fråga om rökning är inte detaljstyrt i tobakslagen (1993:581). Som vägledning kan följande anges:

Rökförbudet gäller vid servering inomhus, det vill säga i lokaler som omges av tak och väggar på alla sidor, oavsett om dessa är permanenta eller inte. Det betyder att förbudet också gäller för till exempel serveringstält och inglasade verandor.

För att vi ska bedöma en lokaldel som uteservering, och tillåta rökning, krävs att den helt saknar tak eller att halva väggytan (minst 50 procent) är öppen. Då kan exempelvis lokaldelen ha två väggar helt öppna eller samtliga fyra väggar vara till hälften öppna för luftpassage.

Från den 1 juli 2019 förbjuds rökning på flera offentliga platser, bland annat uteserveringar.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är ägaren till restaurangen eller den som tillfälligt hyr verksamheten som ansvarar att rökförbudet följs. Detta kan ske genom att:

  • inte ha askkoppar framme
  • sätta upp skyltar med rökförbud
  • informera personalen om motiven till rökförbudet.

Det är Miljösamverkan östra Skaraborg som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.

Vad händer om en restaurang ändå tillåter rökning?

Om bestämmelserna om rökförbud inte följs kan vi kräva att ägaren vidtar åtgärder som gör att lagen följs. Till kraven på ändringar kan kopplas ett slags böter som kallas vite.

Tillåter ägaren rökning i lokalerna trots miljönämndens krav, kan ägarens laglydighet ifrågasättas. Därmed kan också ett eventuellt serveringstillstånd för alkohol ifrågasättas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha serveringstillstånd.

Är det tillåtet att röka vattenpipor på uteservering eller inneservering?

Man får inte röka vattenpipa på en servering inomhus. Däremot är det tillåtet att röka på en uteservering (vad som menas med uteservering förklaras ovan). Vattenpipetobak innehåller nikotin. Vattenpiperökare utsätter sig själv och andra personer som befinner sig i samma lokal för stora mängder rök som innehåller giftiga ämnen och som ger höga nivåer av skadliga partiklar i luften. Samma regler gäller för rökning av vattenpipa som för cigaretter.

Är det tillåtet att röka e-cigaretter på uteservering eller inneservering?

Man får inte röka e-cigaretter på en servering inomhus. Däremot är det tillåtet att röka på en uteservering (vad som menas med uteservering förklaras ovan). 

Rökförbuden har skapats på grund av de hälsorisker som exponering av tobaksrök ger. Folkhälsomyndigheten ger rådet att områden som enligt tobakslagen idag ska vara rökfria, ska förbli fria från rökning av alla former av ”rökverk”, oavsett om en enskild produkt innehåller tobak eller inte. Det är väldigt svårt att avgöra om en vattenpipa eller en e-cigarett röks med tobak eller inte.

Syftet med lagen

Syftet med lagstiftningen är att skydda allmänheten och personal från att bli utsatt för tobaksrök och passiv rökning. Förbudet syftar särskilt till att ge ungdomar bättre tillgång till rökfria miljöer.