Enskilt avlopp

Det finns lite mer än 13 000 små / enskilda avlopp i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Drygt hälften av dessa har avloppsanläggningar som inte uppfyller miljökraven.

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsvattennätet kallas för enskilda eller små avlopp. Det är fastighetsägaren själv som ansvarar för att det egna avloppet är i gott skick.

Nästan alla fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskilt avlopp. En enskild avloppsanläggning kan till exempel bestå av en slamavskiljare (till exempel trekammarbrunn) där slam och fasta partiklar avskiljs samt efterföljande rening i form av en infiltrationsanläggning, markbädd eller ett minireningsverk.

I Sverige har ca 10% befolkningen enskilda avlopp. En ganska liten andel kan man tycka, men de släpper ut lika mycket övergödande ämnen som alla kommunala reningsverk (alltså resterande 90%) gör tillsammans. Det är framförallt mängden kväve och fosfor som ger övergödningsproblem som att sjöar och vattendrag växer igen eller drabbas av algblomning.

Det viktigaste syftet med att ha ett välfungerande avloppssystem är att skydda grundvatten och dricksvatten.

Det är alltid du som fastighetsägare som ska visa att ditt enskilda avlopp uppfyller lagens krav, det vill säga att:

  • anläggningen är rätt placerad
  • den renar tillräckligt bra
  • den inte stör vattentäkter
  • den sköts och underhålls på rätt sätt
  • den fungerar som avsett under drift.

 

Politiskt beslut

Miljönämnden har satt som mål att minst 5 procent av de enskilda avloppen i vårt område ska åtgärdas varje år.