Torra toaletter

Istället för vattentoalett kan du välja en torr lösning.

Att kompostera sitt toalettaavfall och tillvarata mullen och näringsämnena på den egna tomten är enkelt. Väljer du en kretsloppsanpassad torrtoalett får du en lägre vattenförbrukning. Dessutom minskar risken för smittspridning och övergödning av närliggande sjöar och vattendrag. 

Många torrtoaletter att välja mellan

Det finns ett stort utbud av torra toalettlösningar. Som exempel kan nämnas olika förmultningstoaletter, större så kallade multrum eller enkla utedass med latrinkompostering. Det finns torrtoaletter som nästan har samma komfort som en vattentoalett, men de kräver mer tillsyn och skötsel.

Att sortera bort urinen minskar risken för lukt och flugor. De torra fekalierna (bajset) blir då också lättare att hantera och kompostera.

Hantera fekalier & latrin

Fekalier och latrin innehåller smittämnen. Därför kan det inte hanteras hur som helst och inte heller användas i odling innan behandling. Behandling för att minimera smittrisken kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att man komposterar eller lagrar materialet en viss tid.

Du kan behöva ansöka om eget omhändertagande av toalettavfall

Om du väljer att kompostera eller långtidslagra ditt toalettavfall själv så behöver du meddela det till oss. Det gör du genom att ansöka om eget omhändertagande av latrin, fekalier eller urin i vår e-tjänst eller på en blankett.

Du behöver bifoga ett produktblad för din kompost och/eller toalett om de är köpta i handeln. Har du en egen konstruktion ska denna redovisas med en skiss. 

Ett tillstånd för eget omhändertagande är personligt och knutet till just den fastighet du har ansökt för. Miljösamverkan östra Skaraborg kan återkalla tillståndet omedelbart om förhållandena ändras eller om förutsättningarna inte uppfylls. Tillståndet gäller i maximalt fem år, därefter behöver du skicka in en ny ansökan om du vill fortsätta att ta hand om ditt toalettavfall på samma sätt.

Varmkompostering

Varmkompostering innebär att materialet komposteras vid en temperatur över 50°C under minst sex månader.

Under den tiden ska materialet röras om minst tre gånger per vecka för att allt material verkligen ska bli tillräckligt varmt.

Långtidslagring

Långtidslagring innebär lagring under minst ett år innan materialet kan användas i trädgårdsodlingarna. Även om fekalierna ser ut som jord och luktar som jord långt tidigare kan man inte vara säker på att det är helt smittsäkert förrän efter två år.

Vid spridning av behandlade fekalier i din trädgård behöver du en yta på minst 10 m2 per person och år. En familj på fem personer behöver alltså cirka 50 m2 yta, vilket motsvarar en mindre kolonilott. Vid spridning ska kompostmaterialet myllas ned för att minska risken att människor och djur kommer i kontakt med det.

Om du använder kompostmaterialet för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd. I andra fall, som bärbuskar, majs eller potatis rekommenderas minst en växtsäsong mellan spridning och skörd. För blommor och annat som inte ska ätas kan tiden mellan spridning och skörd vara kortare.

Du behöver ha minst två kompostbehållare, så att du kan fortsätta fylla på den ena medan den andra komposteras utan att något nytt tillförs. För normalhushållet bör volymen på varje behållare vara ca 0,5 – 1 m3 . Kompostbehållare ska ha tättslutande lock och tät botten med minst 30 cm upphöjda kanter för att hindra att lakvätska kan läcka ut. Den ska vara skadedjurssäker, det vill säga att luftningshålen inte får vara vidare än 5 mm. Insektsnät över öppningarna fungerar bra. 
Förbrännningstoalett

En förbränningstoalett förbränner toalettavfallet vid hög temperatur och det enda som blir kvar är en liten mängd aska.

Askan innehåller normalt inga smittämnen och behöver därför inte hygieniseras utan kan till exempel spridas i dina blomsterrabatter.

Har du en sådan lösning behöver du inte ansöka om eget omhändertagande då det knappt blir något kvar att ta hand om. Däremot måste du meddela oss vad du har för anläggning.

Frystoalett

En frystoalett fungerar genom att avfallet fryses ner till under -10°C.

Latrinen kan antingen hämtas av kommunen eller komposteras. Om du väljer att kompostera din latrin behöver du ansöka om eget omhändertagande.

Urinsortering

Att sortera bort urinen minskar risken för lukt och flugor. De torra fekaliserna (bajset) blir då lättare att hantera och kompostera. Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, efterssom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen.

När du sprider urin i din trädgård behöver du en yta på minst 40-50m2 per person för att sprida ut ett års urin. Gödslar du dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas, ska det gå minst en månad mellan spridning och skörd, som en extra försiktighetsåtgård.

Det blir mindre lukt om du sprider urinen direkt. Det luktar också mindre när du inte späder ut urinen. Det bästa är att sprida urinen så nära makrytan som möjligt och sedan mylla eller vattna ned den. Spridning av urin med vattespridare är inte att rekommendera, efterssom det kan lukta mer och mycket av näringen riskerar att försvinna.

Gödsling med urin ska ske under växtsäsongen, alltså mars-oktober.

Hämtning av latrin

Om du inte vill eller kan ta hand om ditt toalettavfall själv är hämtning av latrin ett alternativ. Latrinhämtning sköts av Avfallshantering östra Skaraborg. Latrin hämtas på olika sätt, bland annat beroende på var huset är beläget.

Avfallshantering östra Skaraborg anlitar i de flesta fall en entreprenör för latrinhämtningen. Ibland är det samma entreprenör som hämtar soporna. Hur stor avgiften för latrinhämtning är finns angiven i renhållningstaxan.

Tänk på att även om du väljer en torr lösning för ditt toalettavfall behöver du någon form av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Läs mer om BDT-avlopp.