Bilden visar en tallrik med mat.

Minska matsvinnet - ta hand om maten

Varje år slängs cirka 28 kilo ätbar mat per person och cirka 26 kilo ätbar mat och dryck hälls ut i vasken.

Matsvinn brukar man kalla den mat som slängs men som hade kunnat säljas eller ätas om den hade hanterats annorlunda. Även dryck och andra livsmedel som normalt hälls ut ingår i begreppet. Matsvinn uppstår i alla led, från jordbruk till konsument:

  • Primärproduktionen; jordbruk, fiske, jakt, djuruppfödning, bärplocknng och mjölk- och äggproduktion
  • Livsmedelsindustri
  • Butiker och grossister
  • Storhushåll; restauranger, offentliga måltider inom skola, vård och omsorg
  • Hushåll

Maten påverkar miljön

All matproduktion påverkar miljön, på olika sätt. Övergödning av sjöar och vattendrag orsakas i huvudsak av jordbruket genom läckage av kväve och fosfor från fälten. När man i jordbruket använder fossila bränslen släpper man ut svaveldioxid och kvävedioxid. Det försurar miljön. Utsläpp av giftiga tungmetaller, till exempel arsenik, kadmium, bly, kvicksilver och krom, kan orsaka skador på människor, ekosystem och djur.

Att producera mat som sedan slängs är inte hållbart! Då ha all energi, vatten och mark som behövs för att framställa maten används i onödan!

Maten påverkar även klimatet

Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som de svenska hushållen orsakar kommer från det vi äter - det vill säga från de utsläpp av växthusgaser som livsmedlen ger upphov till på sin väg från jord till bord.

I konsumentledet, då maten har förädlats som mest och transporterats längst, motsvarar ett kilo matsvinn cirka två kilo så kallade koldioxidekvivalenter. Den mat som från hushållen i Sverige som slängs i onödan, orsakar utsläpp av växthusgaser som nästan är lika stor som utsläppen från 200 000 bilar. (Siffran är beräknad utifrån en årlig genomsnittlig körsträcka på cirka 1235 mil och med beräknat utsläpp av 210 gram koldioxidekvivalenter per km. Fakta från Trafikverket 2012; Trafikanalys 2012)

[I Sverige slängs varje år så mycket mat i onödan från hushållen som orsakar ett utsläpp av växthusgaser som nästan är lika stor som utsläppen från 200 000 bilar. (Beräknad utifrån en årlig genomsnittlig körsträcka på cirka 1235 mil och med beräknat utsläpp av 210 gram koldioxidekvivalenter per km. Trafikverket 2012)

Spara pengar genom att minska matsvinnet

Den absolut största nyttan, både ekonomisk och miljömässig, når vi genom att minska hushållens matavfall. Orsaken är att hushållen står för den relativt största delen av den totala mängden matavfall i livsmedelskejdan och att kostnaden för varje kilo matavfall är större ju närmare konsumentledet man kommer.

De beräkningar som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket låtit göra visar att varje hushåll kan spara minst 3000-6000 kronor per år.

Totalt slänger svenska hushåll mat för ett värde av 16-23 miljarder SEK i onödan. Miljökonstnaden står för 0,5-4,7 miljarder SEK.

Produktion av biogas är bra men minskat matsvinn är ännu bättre

Ur klimatsynpunkt är detcirka 10 gånger mer effektivt att förebygga att matavfall uppstår än att använda matavfallet för biogasproduktion. För det matavfall som ändå uppstår behöver vi i Sverige bli bättre på att ta hand om materialet och energin i avfallet på ett effektivt sätt.