I en kompostbehållare som är isolerad, skdedjurssäker och ventilerad kan du kompostera äpplen som inte blivit uppätna.

Kompostering

Kompostering är naturens egen metod att bryta ner det biologiska avfallet med hjälp av syre och mikroorganismer, främst bakterier och svampar. Kompostering kan ses som en form av återvinning. När du komposterar trädgårdsavfall och matavfall så är det ett sätt att ta tillvara näringsämnen med mera från det biologiska avfallet. Men en kompost fordrar skötsel för att fungera bra.

Trädgårdsavfall

Du får kompostera trädgårdsavfall på din egen fastighet under förutsättning att det inte orsakar smittspridning eller olägenhet, till exempel lukt eller läckage, för människors hälsa eller miljön. Du behöver inte anmäla att du komposterar trädgårdsavfall.

Matavfall

För att du ska få kompostera matavfall på din fastighet krävs att vissa villkor är uppfyllda. Din kompostbehållare ska till exempel vara isolerad och skadedjurssäker.

Du ska kompostera matavfallet på ett sådant sätt att olägenheter, till exempel lukt eller läckage, för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Du ska också ha en tillräckligt med utrymme på din fastighet så att du kan ta hand om det komposterade materialet på ett miljöriktigt sätt.

Du måste anmäla att du komposterar matavfallet till oss.

Avgift för att anmäla kompost

Anmälan om kompostering av matavfall för en- eller tvåfamiljshus är avgiftsfri.

För anmälan om kompostering vid flerfamiljhus, restauranger, livsmedelsbutiker med flera tar miljönämnden från och med 2019 en avgift för handläggningen.