Bergvärme

Det är du som är fastighetsägare som är ansvarig för borrningen och installationen av värmepumpen. Om något inte går rätt till är det till dig som vi kommer att ställa olika krav.

Att borra i berg för att utnyttja grundvattnet för sitt värmebehov kan innebära risker för förorening av grundvattnet. Därför ställer vi krav på dig som fastighetsägare så att riskerna ska minimeras.

Brunnsborrare måste vara certifierade

Den brunnsborrare du anlitar måste vara certifierad av Rise (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Du kan söka efter certifierade brunnsborrare på Rises webbplats.

I vissa områden är det förbjudet att borra efter bergvärme

De kommunala vattentäkterna skyddas av speciella regler. Ofta är det förbjudet att borra efter bergvärme inom skyddszoner runt en kommunal vattentäkt. Vad man får göra om man bor inom ett vattenskyddsormråde bestäms i områdets föreskrifter. Kontakta vår kundtjänst om du vill veta om du bor inom ett vattenskyddsområde och om du får borra efter bergvärme.

Borra inte för nära grannfastigheten

Normalt måste det vara minst 20 meter mellan olika borrhål. Om du ska borra fler än en brunn på din fastighet så kan vi godta kortare avstånd mellan brunnarna än 20 meter. Normalt får du inte får borra närmare fastighetsgränsen än 10 meter utan att din granne har medgivit det. Om fastigheterna skiljs åt av en väg så får du inte borra närmare än 10 meter från vägens mitt, utan grannens medgivande.

Var rädd om din dricksvattentäkt och avloppsanläggning

Bor du på landsbygden och har egen dricksvattenförsörjning och eget avlopp så ska du vara uppmärksam på vissa avstånd till energibrunnen. Avståndet till en vattentäkt i berg ska vara minst 30 meter. Är vattentäkten grävd ska avståndet vara minst 20 meter. Till avloppsanläggningen (reningsdelen) ska avståndet vara minst 30 meter. 

Behöver du borra på någon annans mark?

Planerar du att borra efter bergvärme på någon annans mark så kräver vi att du skickar med en kopia på överenskommelsen mellan dig och markägaren.

Vi ställer krav på fastighetsägaren

Vi arbetar för att anmälan av att borra efter bergvärme ska bli enklare. Därför ska du redan i anmälan försäkra att du följer försiktighetsmåtten. Med din namnteckning så intygar du att du följer dem. Det skiljer sig lite mellan kommunerna därför är det en blankett för varje kommun.

 Dessa punkter försäkrar du att följa:

 • Installera värmepumpen på det sätt du beskriver i anmälan.
 • Följa kriterierna för energibrunnen som finns i "Normbrunn-16".
 • Se till att energibrunnen är lätt tillgänglig och utmärkt med en bricka på husgrunden eller en annan väl synlig plats.
 • Skicka in skrotningsintyg för cisterner, om det är så att du tar bort dem.
 • Se till att börja borrningen inom 2 år från datumet när du fick beskedet från oss. Anläggningen ska vara helt färdig inom 5 år .
 • Berätta för den nya ägaren, när du säljer huset, om värmepumpsanläggningen och försiktighetsmåtten. Du ska även berätta för den nya fastighetsägaren att vi ska få reda på vem som är ny ägare.
 • Se till att brunnsborraren följer försiktighetsmåtten som gäller uppsamling, förvaring och omhändertagande av vatten och sand (uppborrat material).
 • Se till att brunnsborraren inte släpper ut något vatten eller sand på gatan.
 • Se till att brunnsborraren anmäler borrningen till kommunen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) minst 5 arbetsdagar innan borrningen ska ske, om du bor i tätort i någon av kommunerna Falköping eller Tibro.
 • Se till att brunnsborraren ställer maskiner så att motorbränsle och olja inte kan läcka till marken eller vattnet. Det ska finnas absorptionsmaterial på arbetsplatsen.
 • Kontakta oss om det uppstår läckage av köldmedium eller köldbärarvätska. Du ska även se till att läckaget minimeras.
 • Se till att borrhålet återfylls med ett tätt och beständigt material, om det är så att borrningen går igenom alunskifferlagret eller om borrningen sker inom vattenskyddsområde.
 • Ska du borra i sedimentär berggrund (genom t.ex. alunskiffer eller sandsten) eller inom vattenskyddsområde ska du senast sex veckor efter att du har borrat skicka en kopia på borrprotokollet till oss. Du behöver även skicka in borrprotokollet om miljönämnden speciellt begär det.
 • Se till att köldbärarkretsen är dimensionerad för ett tryck av minst 600 kPa.

 

Vi kan ställa ytterligare krav

Det kan vara så att vi behöver ställa ytterligare krav på din borrning, bland annat beroende på var du ska borra. Det kan också vara så att vi behöver komplettera våra krav gentemot dig vid ett senare tillfälle.